AJOKIELTOKOULUTUS

Ajokieltokoulutus verkossa

Uut­ta kul­jet­ta­jaa kos­kee ensim­mäi­sen ajo-oikeu­den (B tai A1) saa­mi­ses­ta alkaen kah­den vuo­den ajan mui­ta kul­jet­ta­jia tiu­kem­pi seu­ran­ta. Jos seu­ran­ta-ajan aika­na on teh­nyt yhden tai useam­man lii­ken­ne­ri­kok­sen tai -rik­ko­muk­sen, voi­daan kul­jet­ta­ja mää­rä­tä ajokieltoon. 

Jos jou­duit ajo­kiel­toon ensim­mäi­sen 2 vuo­den aika­na kor­tin saan­nis­ta sinun tulee suo­rit­taa ajo­kiel­to­kou­lu­tus. Kou­lu­tuk­sen voi käy­dä ajo­kiel­lon aika­na tai sen päätyttyä.

Paik­ko­ja jokai­sel­la kurs­sil­la on rajoi­te­tus­ti, eli ilmoit­tau­dut­han kurs­sil­le hyvis­sä ajoin etukäteen.

Ajo­kiel­to­kurs­se­ja jär­jes­te­tään netis­sä (etä­nä) kak­si ker­taa viikossa:

  • Maa­nan­tai­sin klo 9:00-12:15
  • Kes­ki­vii­koi­sin klo 17:00-20:15

Kou­lu­tus on teo­riao­pe­tus­ta, johon sisäl­tyy yksi­lö­teh­tä­viä ja ryh­mä­kes­kus­te­lua. Teo­ria­tun­nit suo­ri­te­taan etä­tun­tei­na, live­luo­kas­sa. Kurs­se­ja jär­jes­te­tään vain suomeksi.

AJOKIELTOKOULUTUS | 127 €

AJOKIELTOKOULUTUS

127 €

Kurs­sil­le voit ilmoit­tau­tua etu­kä­teen asia­kas­pal­ve­lum­me kaut­ta, eli lai­tat­han meil­le vies­tiä, niin saat erik­seen ohjeet kurs­sil­le osal­lis­tu­mis­ta varten.

Tule­vat Ajo­kiel­to­kou­lu­tuk­set löy­dät ilmoit­tau­tu­mis­si­vus­ton lopus­ta, koh­das­ta “Ryh­mä 2 ajo­kort­ti­luo­kat ja muut koulutukset”.