Paras aika hankkia ajokortti!

Hel­sin­ki    Espoo   Van­taa   Kera­va   Tuusula

Paras aika
hankkia ajokortti!

Hel­sin­ki   Espoo   Van­taa

Kera­va   Tuusu­la

Tervetuloa Meilahden Autokouluun!

Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Ope­tuk­ses­sa koros­te­taan vas­tuu­ta mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­tön huo­mioon ottamisesta. 

Ajo­kor­tin ikä­ra­ja on 18 vuot­ta, mut­ta auto­kou­lun voit aloit­taa jo 17-vuo­ti­aa­na.
B-kurs­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hintaan.

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa ajo­kort­ti mah­dol­li­sim­man kustannustehokkaasti.

Jokai­sel­le asiak­kaal­le mää­ri­te­tään ajo­tun­tien alus­sa oma vas­tuu­opet­ta­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta ope­tus­ta. Kai­kil­la opet­ta­jil­lam­me on pit­kä ja vank­ka koke­mus ajo-opet­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä aina uudet ja tur­val­li­set autot käy­tös­sä (opet­ta­ja ei siis vaih­du joka ajotunnille).

Lisäk­si otam­me kurs­seil­le aina vain rajoi­te­tun mää­rän asiak­kai­ta ker­ral­laan, jot­ta pys­tym­me var­mas­ti aina tar­joa­maan kai­kil­le jous­ta­vas­ti ajo­tun­te­ja. Asiak­kaan kan­nal­ta tehok­kain­ta on suo­rit­taa kaik­ki ajo­tun­nit sekä ajo­koe suh­teel­li­sen tii­viis­sä pake­tis­sa, täs­tä syys­tä pidäm­me tär­keä­nä, ettei ajo­tun­tien välei­hin tuli­si tur­haan kovin pit­kiä taukoja.

Verk­ko­si­vuil­tam­me löy­dät tie­toa B-kurs­seis­tam­me (hen­ki­lö­au­to).

Olem­me rää­tä­löi­neet nel­jä eri­lais­ta paket­ti­vaih­toeh­toa B-kurs­sin suo­ri­tuk­seen, eli voit vali­ta juu­ri sinul­le itsel­le sopi­vim­man vaih­toeh­don. Jokai­seen paket­ti­vaih­toeh­toon sisäl­tyy val­miik­si lain vaa­ti­ma mini­mio­pe­tus­mää­rä, lisäk­si kaik­kiin paket­tei­hin voi halu­tes­saan ostaa lisä­ope­tus­ta, juu­ri sen ver­ran kuin on tarpeen.

Auto­kou­lul­lam­me on käy­tös­sä ensim­mäi­si­nä Suo­mes­sa upo­uu­det Tens­tar -ajo­si­mu­laat­to­rit, jot­ka ovat 3-suun­tai­sel­la lii­kea­lus­tal­la varus­tet­tu­ja! Lii­kea­lus­tan ansios­ta ajo­si­mu­laat­to­ri tar­jo­aa rea­lis­ti­sen koke­muk­sen ja vah­van tun­tu­man aja­mi­seen. Ajo­si­mu­laat­to­ri on erin­omai­nen tapa täy­den­tää oikeal­la autol­la oppi­mis­ta, pää­set rau­has­sa har­joit­te­le­maan tur­val­li­ses­sa ja stres­saa­mat­to­mas­sa ympäristössä.

Kokemuksia Meilahden Autokoulusta

Bel­la C.AGoogle arvos­te­lut
Read More
Erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua ja ajo-ope­tus­ta. Opet­ta­jat ammat­ti­tai­toi­sia ja kär­si­väl­li­siä. Säh­kö­pos­tei­hin myös vas­tat­tiin aina nopeas­ti ja asial­li­ses­ti. Las­ku­tuk­sen kans­sa ei ollut mitään ongel­maa myös­kään ja tosi hyvin näet mis­tä mak­sat. Ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­len tätä ajo­kou­lua uusil­le kuskeille! 
Kir­si Kouk­kuGoogle arvos­te­lut
Read More
Vain hyvää sanot­ta­vaa, opis­ke­lu sujui hyvin, aiko­ja simu­laat­to­riin ja ajo­tun­neil­le sai jous­ta­vas­ti, vies­tei­hin vas­tat­tiin nopeas­ti ja ajo-opet­ta­ja oli muka­va ja kärsivällinen 😊. 
David McClel­lanFace­book
Read More
Todel­la hyvin on men­nyt, ja asial­li­nen auto­kou­lu kai­kin­puo­lin. Ilmoit­tau­duin itse tuol­le simu­laat­to­ri­kurs­sil­le ja on vain hyvää sanot­ta­vaa 🌷 Saman­tien sain kaik­ki ajo­tun­nit varat­tua ja aloi­tet­tua (simu­laat­to­ria­jot ja nor­mia­jot). Asia­kas­pal­ve­lu vas­taa nopeas­ti ja ovat aut­ta­vai­sia. Vain posi­tii­vi­sia koke­muk­sia. Suo­sit­te­len kaikille👍 
Daniel RGoogle arvos­te­lut
Read More
Hyvä paik­ka. Sain ajo­kor­tin noin kah­des­sa kuukaudessa. 
Anna Nis­ka­nenGoogle arvos­te­lut
Read More
Asiat toi­mi­vat hyvin, vies­tei­hin vas­ta­taan nopeas­ti ja asiat voi hoi­taa netis­sä enim­mäk­seen, mitä itse aina arvos­tan. No, aja­mis­ta ei tie­ten­kään voi sen­tään hoi­taa, mut­ta onnek­si itsel­lä­ni oli erin­omai­nen ajo-opet­ta­ja. Pää­sin läpi ins­sis­tä­kin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, mikä ei ollut itsel­le­ni mikään itses­tään­sel­vyys, kos­ka aras­te­len autol­la aja­mis­ta todel­la pal­jon. Mut­ta, kuten todet­tua, opet­ta­ja oli sii­nä suu­rek­si avuk­si ei vain sik­si, että toki tie­tää, miten aje­taan, mut­ta oli lois­ta­val­la taval­la sekä kan­nus­ta­va että kehi­tys­koh­dat esiintuova. 
Marian­ne Lai­neGoogle arvos­te­lut
Read More
Todel­la ystä­väl­li­nen ja muka­va pal­ve­lu. Erin­omai­nen opettaja. 
Mic­hael Voo­laidFace­book
Read More
Suo­sit­te­len, auto­kou­lu kes­ti 1,5 kk. Tosi hyvä ajo-opettaja. 
Pre­vious
Next

Mak­sa juu­ri sinul­le sopi­vis­sa eris­sä!
Jopa 12kk koro­ton­ta maksuaikaa.

Oppimateriaali

Tar­joam­me käyt­töö­si oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jot­ta voit teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si opis­kel­la koto­na rau­has­sa. Saat kurs­si­si­vuil­le­si omat tun­nuk­set, kurs­si­si­vul­la­si voit seu­ra­ta omaa edis­ty­mis­tä­si, teh­dä lisä­har­joit­te­lu­teh­tä­viä sekä har­joi­tel­la teo­ria­koet­ta, niin mon­ta ker­taa kuin haluat.

Kaik­ki teo­ria­tun­nit suo­ri­te­taan etä­nä verk­ko­tun­tei­na, omal­la kurs­si­si­vul­la­si ja ajo­tun­te­ja var­ten valit­set vain mie­lui­sim­man toi­mi­pis­teen. Helppoa!

Toimipisteet

Uuden­maan alu­eel­la on usei­ta eri toi­mi­pis­tei­tä - auto­kou­lun ajo­tun­nit voit suo­rit­taa valit­se­mal­la­si alueella:

Hel­sin­ki (Mei­lah­ti, Kan­nel­mä­ki, Mal­mi, Oulun­ky­lä, Puis­to­la, Pukin­mä­ki, Tapa­ni­la, Itä­kes­kus (Puhos) ja Vuo­saa­ri)
Espoo (Ota­nie­mi ja Lep­pä­vaa­ra)
Van­taa (Haku­ni­la, Tik­ku­ri­la, Joki­nie­mi, Koi­vu­ky­lä, Kor­so, Myyr­mä­ki, Mar­tin­laak­so ja Kivis­tö)
Kera­va (ajo­tun­neil­le läh­de­tään Kera­van ase­man alu­eel­ta)
Tuusu­la (Hyry­lä)

Ajo­tun­neis­ta sekä tar­kas­ta läh­tö­pai­kas­ta pää­set aina sopi­maan suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kanssa.

B-kurs­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan. Auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la ajo­tun­nit suo­ri­te­taan pää­asias­sa Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (Paciuk­sen­kaa­ri 23). Ajo­tun­te­ja jär­jes­te­tään samaan hin­taan niin päi­vi­sin, iltai­sin kuin viikonloppuisinkin.

Ajosimulaattorit

Auto­kou­lul­lam­me on käy­tös­sä ensim­mäi­si­nä Suo­mes­sa upo­uu­det Tens­tar -ajo­si­mu­laat­to­rit, jot­ka ovat 3-suun­tai­sel­la lii­kea­lus­tal­la varustettuja!

Lii­kea­lus­tan ansios­ta ajo­si­mu­laat­to­ri tar­jo­aa rea­lis­ti­sen koke­muk­sen ja vah­van tun­tu­man aja­mi­seen. Ajo­si­mu­laat­to­ri on erin­omai­nen tapa täy­den­tää oikeal­la autol­la oppi­mis­ta, pää­set rau­has­sa har­joit­te­le­maan tur­val­li­ses­sa ja stres­saa­mat­to­mas­sa ympäristössä.

Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa voit har­joi­tel­la tur­val­li­ses­ti, tehok­kaas­ti sekä eko­lo­gi­ses­ti. Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa pää­set har­joit­te­le­maan tur­val­li­ses­ti mm. auton hal­lin­taa, eri­lai­sia lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta sekä myös teo­ri­aa, ihan käytännössä.

Jän­nit­tää­kö ensim­mäi­set ajotunnit?

Myös jän­nit­tä­jäl­le lois­ta­va mah­dol­li­suus, on aloit­taa ajo­har­joit­te­lu ensin ajo­si­mu­laat­to­ris­sa. Pää­set tutus­tu­maan omas­sa tah­dis­sa­si auton hal­lin­ta­lait­tei­siin sekä kokei­le­maan auton hal­lin­taa sekä eri­lai­sia lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta, tur­val­li­ses­sa ympäristössä.

Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit suo­ri­te­taan simu­laat­to­ri­ti­las­sa Mei­lah­des­sa (Paciuk­sen­kaa­ri 14 LT 4, 00270 Helsinki).