Haluatko ajokortin edullisesti, nopeasti ja ilman turhaa säätämistä?

Haluam­me tar­jo­ta oppi­lail­lem­me mah­dol­li­suu­den, suo­rit­taa ajo­kort­ti edul­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti, mut­ta tur­val­li­ses­ti.
Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä.

Ope­tuk­ses­sa koros­te­taan vas­tuu­ta mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­tön huo­mioon otta­mi­ses­ta.
Kul­jet­ta­jao­pe­tus toteu­te­taan aina Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton vah­vis­ta­man ope­tus­suun­ni­tel­man mukaan.

Ajo­kor­tin ikä­ra­ja on 18 vuot­ta, mut­ta auto­kou­lun voit aloit­taa jo 17-vuo­ti­aa­na.
B-kurs­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan.

Oppimateriaali

Tar­joam­me käyt­töö­si oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jot­ta voit teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si opis­kel­la koto­na rau­has­sa. Saat kurs­si­si­vuil­le­si omat tun­nuk­set ja voit sivuil­la seu­ra­ta omaa edis­ty­mis­tä­si, teh­dä lisä­har­joit­te­lu­teh­tä­viä sekä har­joi­tel­la teo­ria­koet­ta, niin mon­ta ker­taa kuin haluat.

Kaik­ki teo­ria­tun­nit suo­ri­te­taan etä­nä verk­ko­tun­tei­na, omal­la kurs­si­si­vul­la­si ja ajo­tun­te­ja var­ten valit­set vain mie­lui­sim­man toi­mi­pis­teen. Help­poa!

Ajosimulaattorit

Osan ajo­tun­neis­ta voi halu­tes­saan kor­va­ta ajo­si­mu­laat­to­ril­la. Käy­tös­säm­me ole­vat DRIVE! Ajo­si­mu­laat­to­rit ovat kehi­tet­ty yhteis­työs­sä Suo­men Auto­kou­lu­lii­ton kans­sa juu­ri suo­ma­lais­ta ajo-ope­tus­ta var­ten.

Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit suo­ri­te­taan simu­laat­to­ri­ti­las­sa Mei­lah­des­sa (Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta).

Toimipisteet

Uuden­maan alu­eel­la on usei­ta eri toi­mi­pis­tei­tä, ajo­tun­tien suo­rit­ta­mis­ta var­ten: Hel­sin­gin, Espoon, Van­taan ja Jär­ven­pään alu­eel­la.

B-kurs­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä).

 Ajo­tun­te­ja jär­jes­te­tään samaan hin­taan niin päi­vi­sin, iltai­sin kuin vii­kon­lop­pui­sin­kin.