Paras aika hankkia ajokortti!

Helsinki      Espoo     Vantaa     Kerava     Tuusula

Paras aika
hankkia
ajokortti!

Helsinki    Espoo    Vantaa

Kerava    Tuusula

Tervetuloa autokouluun!

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me mah­dol­li­suu­den, suo­rit­taa ajo­kort­ti edul­li­ses­ti sekä tehokkaasti.

Jokai­sel­le asiak­kaal­le mää­ri­te­tään ajo­tun­tien alus­sa oma vas­tuu­opet­ta­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta ope­tus­ta. Kai­kil­la opet­ta­jil­lam­me on pit­kä ja vank­ka koke­mus ajo-opet­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä aina uudet ja tur­val­li­set autot käy­tös­sä (opet­ta­ja ei siis vaih­du joka ajotunnille).

Lisäk­si otam­me kurs­seil­le aina vain rajoi­te­tun mää­rän asiak­kai­ta ker­ral­laan, jot­ta pys­tym­me var­mas­ti aina tar­joa­maan kai­kil­le jous­ta­vas­ti ajo­tun­te­ja. Asiak­kaan kan­nal­ta tehok­kain­ta on suo­rit­taa kaik­ki ajo­tun­nit sekä ajo­koe suh­teel­li­sen tii­viis­sä pake­tis­sa, täs­tä syys­tä pidäm­me tär­keä­nä, ettei ajo­tun­tien välei­hin tuli­si tur­haan kovin pit­kiä taukoja.

Verk­ko­si­vuil­tam­me löy­dät tie­toa B-kurs­seis­tam­me (hen­ki­lö­au­to).

Olem­me rää­tä­löi­neet nel­jä eri­lais­ta paket­ti­vaih­toeh­toa B-kurs­sin suo­ri­tuk­seen, eli voit vali­ta juu­ri sinul­le itsel­le sopi­vim­man vaih­toeh­don. Jokai­seen paket­ti­vaih­toeh­toon sisäl­tyy lain vaa­ti­ma mini­mio­pe­tus­mää­rä, ja lisäk­si kaik­kiin paket­tei­hin voi halu­tes­saan ostaa lisäopetusta.

Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Ope­tuk­ses­sa koros­te­taan vas­tuu­ta mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­tön huo­mioon ottamisesta. 

Ajo­kor­tin ikä­ra­ja on 18 vuot­ta, mut­ta auto­kou­lun voit aloit­taa jo 17-vuo­ti­aa­na.
B-kurs­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hintaan.

Oppimateriaali

Tar­joam­me käyt­töö­si oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jot­ta voit teo­riao­pe­tuk­sen lisäk­si opis­kel­la koto­na rau­has­sa. Saat kurs­si­si­vuil­le­si omat tun­nuk­set, kurs­si­si­vul­la­si voit seu­ra­ta omaa edis­ty­mis­tä­si, teh­dä lisä­har­joit­te­lu­teh­tä­viä sekä har­joi­tel­la teo­ria­koet­ta, niin mon­ta ker­taa kuin haluat.

Kaik­ki teo­ria­tun­nit suo­ri­te­taan etä­nä verk­ko­tun­tei­na, omal­la kurs­si­si­vul­la­si ja ajo­tun­te­ja var­ten valit­set vain mie­lui­sim­man toi­mi­pis­teen. Helppoa!

Toimipisteet

Uuden­maan alu­eel­la on usei­ta eri toi­mi­pis­tei­tä, ajo­tun­tien suo­rit­ta­mis­ta var­ten: Hel­sin­ki (Mei­lah­ti, Kan­nel­mä­ki, Itis ja Vuo­saa­ri), Espoo (Ota­nie­mi ja Lep­pä­vaa­ra), Van­taa (Haku­ni­la, Tik­ku­ri­la, Joki­nie­mi, Koi­vu­ky­lä, Kor­so, Myyr­mä­ki, Mar­tin­laak­so ja Kivis­tö), Kera­va ja Tuusu­la (Hyry­lä).

Voit itse vali­ta, mil­lä alu­eel­la ajo­tun­nit haluat suo­rit­taa. Ajo­tun­neis­ta pää­set sopi­maan suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kanssa.

B-kurs­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan. Auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la ajo­tun­nit suo­ri­te­taan Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (Paciuk­sen­kaa­ri 23). Ajo­tun­te­ja jär­jes­te­tään samaan hin­taan niin päi­vi­sin, iltai­sin kuin viikonloppuisinkin.

Ajosimulaattorit

Osan ajo­tun­neis­ta voi halu­tes­saan kor­va­ta ajo­si­mu­laat­to­ril­la. Käy­tös­säm­me ole­vat DRIVE! Ajo­si­mu­laat­to­rit ovat kehi­tet­ty yhteis­työs­sä Suo­men Auto­kou­lu­lii­ton kans­sa juu­ri suo­ma­lais­ta ajo-ope­tus­ta varten.

Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit suo­ri­te­taan simu­laat­to­ri­ti­las­sa Mei­lah­des­sa (Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kulmasta).

Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa voit har­joi­tel­la tur­val­li­ses­ti, tehok­kaas­ti sekä eko­lo­gi­ses­ti. Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa pää­set har­joit­te­le­maan tur­val­li­ses­ti mm. auton hal­lin­taa, eri­lai­sia lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta sekä myös har­joit­te­le­maan teo­ri­aa, ihan käytännössä.

Jän­nit­tää­kö ensim­mäi­set ajotunnit?

Myös jän­nit­tä­jäl­le lois­ta­va mah­dol­li­suus, on aloit­taa ajo­har­joit­te­lu ensin ajo­si­mu­laat­to­ris­sa. Pää­set tutus­tu­maan omas­sa tah­dis­sa­si auton hal­lin­ta­lait­tei­siin sekä kokei­le­maan auton hal­lin­taa sekä eri­lai­sia lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta, tur­val­li­ses­sa ympäristössä.