Tervetuloa Meilahden Autokouluun!

Hel­sin­ki | Espoo | Van­taa | Kera­va | Tuusula

Tutus­tu kurs­si­va­li­koi­maam­me ja ilmoit­tau­du - kurs­sin suo­ri­tuk­sen voit aloit­taa vaik­ka heti!

Autokoulu Meilahti

Ilmoittaudu autokouluun

Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Ope­tuk­ses­sa koros­te­taan vas­tuu­ta mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­tön huo­mioon ottamisesta. 

Ajo­kor­tin ikä­ra­ja on 18 vuot­ta, mut­ta auto­kou­lun voit aloit­taa jo 17-vuo­ti­aa­na.
B-kurs­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hintaan.

Olem­me rää­tä­löi­neet nel­jä eri­lais­ta paket­ti­vaih­toeh­toa B-kurs­sin suo­ri­tuk­seen, eli voit vali­ta juu­ri sinul­le itsel­le sopi­vim­man vaih­toeh­don. Jokai­seen paket­ti­vaih­toeh­toon sisäl­tyy val­miik­si lain vaa­ti­ma mini­mio­pe­tus­mää­rä, lisäk­si kaik­kiin paket­tei­hin voi halu­tes­saan ostaa lisä­ope­tus­ta, juu­ri sen ver­ran kuin on tarpeen.

Oppimateriaali

Saat kurs­si­si­vuil­le­si omat tun­nuk­set, kurs­si­si­vul­la­si voit seu­ra­ta omaa edis­ty­mis­tä­si, teh­dä lisä­har­joit­te­lu­teh­tä­viä sekä har­joi­tel­la teo­ria­koet­ta, niin mon­ta ker­taa kuin haluat.