Ajokortti opetusluvalla

Hen­ki­lö­au­ton ajo­kort­ti (B) on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa myös opetusluvalla.

Ajokortti opetusluvalla

Autokoulussa suoritettavat kurssit

Kun ajo­kort­ti suo­ri­te­taan ope­tus­lu­val­la, tulee auto­kou­lus­sa suo­rit­taa EAS-kou­lu­tus sekä Riskientunnistamiskoulutus.

EAS-kou­lu­tus tulee suo­rit­taa ennen oman ajo-opet­te­lun alka­mis­ta. Todis­tuk­sen EAS-kou­lu­tuk­ses­ta tar­vit­set mukaa­si teo­ria­ko­kee­seen, lisäk­si EAS-todis­tus tulee olla aina muka­na opetuslupa-ajotunneille.

Jos sinul­la on ole­mas­sa jo jokin muu aikai­sem­pi ajo­kort­ti (kuten mopo­kort­ti), sil­loin EAS-kou­lu­tus­ta ei ole pak­ko suorittaa.

Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus (RTK-kou­lu­tus) tulee suo­rit­taa ajo­har­joit­te­lun lop­pu­puo­lel­la, ennen ajo­ko­kee­seen osallistumista.

Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­sen voit suo­rit­taa heti sii­nä vai­hees­sa, kun aja­mi­nen jo sujuu ja kun ajo­tun­te­ja olet suo­rit­ta­nut oman opet­ta­ja­si kans­sa mini­mis­sään noin 10-15 kpl. Ris­ki­kou­lu­tuk­sen ajo­tun­nit suo­ri­te­taan auto­kou­lus­sa, auto­kou­lun autolla.

Ris­ki­kou­lu­tuk­ses­ta todis­tuk­sen tar­vit­set mukaa­si ajokokeeseen.

Lisäopetusta opetuslupaopetuksen tueksi?

Pakol­li­sen ope­tuk­sen lisäk­si voit halu­tes­sa­si ostaa auto­kou­lus­ta myös yksit­täi­siä lisä­ajo­tun­te­ja tai suo­rit­taa ajo­ko­kee­si auto­kou­lun kaut­ta (auto­kou­lun autolla).

Alta löy­dät lisäpalveluhinnaston.

Myös kam­pan­ja­hin­tai­nen B-kurs­si (simu­laat­to­ril­la) on lois­ta­va paket­ti ope­tus­lu­pao­pe­tuk­sen ohel­le. Paket­ti­hin­taan sisäl­tyy val­miik­si EAS-kou­lu­tus, oppi­ma­te­ri­aa­lit sekä Riskientunnistamiskoulutus.

Lisäpalveluhinnasto

Huo­mioit­han, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va - peruu­tus­oh­jeet ja -ehdot löy­dät tääl­tä

Voit lisä­tä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­le “Lisä­tie­dot” -koh­taan tie­don, haluat­ko suo­rit­taa vain ajo­tun­te­ja vai lisäk­si myös ajo­ko­keen kaut­tam­me. Myös toi­veen toi­mi­pis­tees­tä, voit lisä­tä heti “Lisä­tie­dot” -kohtaan.

Yksittäiset lisäpalvelut

Perusmaksu 100 € + valintasi ja suorituksien mukaan: 

Suo­ri­ta yksit­täi­siä ajo­tun­te­ja auto­kou­lus­sa - ilmoit­tau­du tästä:

*Ajo­ko­keen yhtey­des­sä on aina yksi ajo­tun­ti, jol­loin samal­la ajo­koe­pai­kal­le siir­ry­tään. Lisäk­si asia­kas pää­see aja­maan juu­ri ennen ajo­ko­keen suo­ri­tus­ta, mikä on tärkeää.

Perus­mak­su las­ku­te­taan alkuun vain ker­ran. Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa suo­ri­te­taan aina mini­mis­sään 2 ajotuntia/varaus.

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se sekä tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si. Tämän jäl­keen olem­me sinuun yhtey­des­sä - ja pää­set sopi­maan aika­tau­luis­ta oman opet­ta­ja­si kanssa.

Myös osa­mak­su­mah­dol­li­suus. Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

Oppimateriaali

Haluat­ko ker­ra­ta teo­ri­aa ja liikennesääntöjä?

Ajo­tun­tien lisäk­si asiak­kaan on mah­dol­lis­ta ostaa lisä­pal­ve­lu­na lisens­si oppi­ma­te­ri­aa­liin. Kurs­si­si­vul­la­si voit muun muas­sa teh­dä lisä­har­joit­te­lu­teh­tä­viä sekä ker­ra­ta teo­ri­aa, teo­ria­ko­keen har­joit­te­luoh­jel­man sekä oppi­kir­jan avulla.

Lisens­sit ovat voi­mas­sa 3kk ja vaih­toeh­dot ovat: