EAS-koulutus

(Tur­val­li­suus­kou­lu­tus)

EAS-kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy 4 verkkoteoriatuntia.

EAS-koulutus

EAS | Ensimmäistä Ajokorttia Suorittavan -koulutus

Kun suo­ri­tat ajo­kort­tia ope­tus­lu­val­la, tulee EAS-kou­lu­tus tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo-ope­tuk­sen aloit­ta­mis­ta (todis­tuk­sen EAS-kou­lu­tuk­ses­ta (E112-lomak­keen) tar­vit­set mukaa­si ajo­tun­neil­le sekä teoriakokeeseen).

Kun kurs­si on ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti suo­ri­tet­tu, saat tulos­tet­tua todis­tuk­sen itsel­le­si suo­raan omal­ta kurssisivultasi.

EAS-koulutus netissä

EAS-kurs­siin sisäl­tyy 4 tun­tia teo­ria­kou­lu­tus­ta tie­lii­ken­teen perusteista.

Kurs­si on pakol­li­nen kai­kil­le, jot­ka hake­vat ajo­kort­tia ensim­mäis­tä ker­taa. Jos sinul­la on jo jokin aikai­sem­pi ajo­kort­ti ole­mas­sa, sil­loin EAS-kou­lu­tus­ta ei tar­vit­se suorittaa.

Teo­ria­tun­nit suo­ri­te­taan etä­nä (netis­sä) verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa omaan tah­tiin mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na: Ma-Pe klo 9–21 ja La klo 10–14.

Kurs­sin paket­ti­hin­taan sisäl­tyy lisäk­si teo­ria­ko­keen har­joi­tus­oh­jel­ma (eli voit har­j