EAS-KOULUTUS 45€
(Turvallisuuskoulutus)

EAS - ENSIMMÄISTÄ AJOKORTTIA SUORITTAVAN -KOULUTUS

Suo­ri­tat­ko ajo­kor­tin opetusluvalla?

Ope­tus­lu­pao­pe­tuk­ses­sa EAS-kou­lu­tus tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo-ope­tuk­sen aloit­ta­mis­ta (todis­tuk­sen EAS-kou­lu­tuk­ses­ta (E112-lomak­keen) tar­vit­set mukaa­si ajo­tun­neil­le sekä teoriakokeeseen).

Kun kurs­si on ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti suo­ri­tet­tu, saat tulos­tet­tua todis­tuk­sen itsel­le­si suo­raan omal­ta kurssisivultasi.

EAS-kurssin sisältö

4 verk­ko­teo­ria­tun­tia sekä teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma

Kurs­siin sisäl­tyy 4 tun­tia teo­ria­kou­lu­tus­ta tie­lii­ken­teen perus­teis­ta. Kurs­si on pakol­li­nen kai­kil­le, jot­ka hake­vat ajo­kort­tia ensim­mäis­tä ker­taa. Jos sinul­la on jo jokin aikai­sem­pi ajo­kort­ti ole­mas­sa, sil­loin EAS-kou­lu­tus­ta ei tar­vit­se suorittaa.

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa omaan tah­tiin mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-Pe klo 9–21 ja La klo 10–14). Kurs­sin paket­ti­hin­taan sisäl­tyy lisäk­si teo­ria­ko­keen har­joi­tus­oh­jel­ma (eli voit har­joi­tel­la teo­ria­koet­ta omal­la kurs­si­si­vul­la­si ennak­koon niin mon­ta ker­taa kuin itse haluat).

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

Kurs­se­ja alkaa jat­ku­vas­ti, eli verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen voit vaik­ka heti aloit­taa. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se sekä tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si. Ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta var­ten löy­dät omal­ta kurs­si­si­vul­ta­si. Koko­nai­suu­des­saan kurs­si tulee suo­rit­taa kuu­kau­den (1kk) sisäl­lä kurs­sin aloituksesta. 

EAS-KOULUTUS 

(Tur­val­li­suus­kou­lu­tus)
45 € 
  • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
  • Teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma 

Kysy Botilta

Jos et löy­dä vas­taus­ta kysy­myk­see­si, jätä kysy­myk­se­si meil­le hel­pos­ti vies­til­lä botin kaut­ta - saat vas­tauk­sen pian sähköpostiisi.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Kurs­sil­le pää­set ilmoit­tau­tu­maan verk­ko­si­vus­tom­me kautta.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen, saat säh­kö­pos­tiin vah­vis­tus­vies­tin sekä tun­nuk­set omal­le kurssisivullesi.

Peruuttamisoikeus ja rajoitukset | EAS-KOULUTUS 45 €

EAS-kou­lu­tus on lyhyt ja tii­vis kurs­si, johon ei sisäl­ly ajo­tun­te­ja, vaan ainoas­taan 4 verkkoteoriatuntia.

Asiak­kaal­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen oikeus peruut­taa teke­män­sä tilaus ilman kus­tan­nuk­sia 14 päi­vää tilauk­sen teke­mi­ses­tä lukien siten kuin näi­hin Ehtoi­hin on alla tar­kem­min kuvat­tu. Tilauk­sen teke­mi­sel­lä tar­koi­te­taan sitä het­keä, jol­loin asia­kas on ilmoit­tau­tu­nut valit­se­mal­leen kurs­sil­le Mei­lah­den Autokouluun. 

Mikä­li asia­kas kir­jau­tuu kurs­si­si­vul­leen Dri­maan ennen kuin 14 päi­vää on kulu­nut tilauk­sen teke­mi­ses­tä, menet­tää asia­kas oikeu­ten­sa peruut­taa teke­män­sä tilauk­sen ilman kustannuksia.

Oppi­mi­sym­pä­ris­töön (Dri­maan) kir­jau­tu­mi­nen, kat­so­taan asiak­kaan nimen­omai­sek­si ennak­ko­suos­tu­muk­sek­si sii­hen, että Auto­kou­lu voi aloit­taa sopi­muk­sen täyt­tä­mi­sen ja tilauk­seen liit­ty­vän pal­ve­lusi­säl­lön toi­mit­ta­mi­sen ennen peruut­ta­mi­sa­jan päättymistä.

Asia­kas hyväk­syy, että hänel­lä ei edel­lä tar­koi­te­tus­sa tilan­tees­sa ole peruut­ta­mi­soi­keut­ta ilman kus­tan­nuk­sia sii­tä lukien, kun hän on kir­jau­tu­nut sisään kurs­si­si­vul­leen Drimaan.

Asiak­kaan oikeus tilauk­sen peruut­ta­mi­seen jää kui­ten­kin Dri­maan kir­jau­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta voi­maan, mut­ta peruut­ta­mis­ti­lan­tees­sa Mei­lah­den Auto­kou­lul­la on oikeus periä ja asiak­kaal­la (tai muul­la ilmoi­te­tul­la mak­sa­jal­la) vel­vol­li­suus mak­saa kurs­si­mak­su 45 €.

Peruut­ta­mi­soi­keus päät­tyy, kun 14 päi­vää on kulu­nut tilauk­sen teke­mi­ses­tä (eli ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta). Tämän jäl­keen Mei­lah­den Auto­kou­lul­la on oikeus periä ja asiak­kaal­la (tai muul­la ilmoi­te­tul­la mak­sa­jal­la) vel­vol­li­suus mak­saa kurs­si­mak­su 45 €.

Peruu­tus on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti asiakaspalveluun.

Kurs­siin sisäl­tyy säh­köi­nen oppi­mi­sym­pä­ris­tö. Ilmoit­tau­tu­mi­sen (tilauk­sen) jäl­keen asia­kas saa säh­kö­pos­til­la käyt­tä­jä­tun­nuk­set oppi­mi­sym­pä­ris­töön, jos­sa asia­kas voi suo­rit­taa verk­ko­teo­riao­pin­to­ja ja teh­dä mui­ta kurs­siin liit­ty­viä toimenpiteitä.

Oppi­mi­sym­pä­ris­tös­sä on kyse pal­ve­lusi­säl­lös­tä, jon­ka tuot­ta­mi­nen aloi­te­taan asiak­kaal­le heti tämän kir­jau­tues­sa pal­ve­luun eli Dri­maan tai vii­meis­tään kun tilauk­sen teke­mi­ses­tä (ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta) on kulu­nut 14 päivää.