EAS-KOULUTUS 45€
(Turvallisuuskoulutus)

EAS - ENSIMMÄISTÄ AJOKORTTIA SUORITTAVAN -KOULUTUS

Suo­ri­tat­ko ajo­kor­tin opetusluvalla?

Ope­tus­lu­pao­pe­tuk­ses­sa EAS-kou­lu­tus tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo-ope­tuk­sen aloit­ta­mis­ta (todis­tuk­sen EAS-kou­lu­tuk­ses­ta (E112-lomak­keen) tar­vit­set mukaa­si ajo­tun­neil­le sekä teoriakokeeseen).

Kun kurs­si on ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti suo­ri­tet­tu, saat tulos­tet­tua todis­tuk­sen itsel­le­si suo­raan omal­ta kurssisivultasi.

EAS-kurssin sisältö

4 verk­ko­teo­ria­tun­tia sekä Net­ree­ni (teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma)

Kurs­siin sisäl­tyy 4 tun­tia teo­ria­kou­lu­tus­ta tie­lii­ken­teen perus­teis­ta. Kurs­si on pakol­li­nen kai­kil­le, jot­ka hake­vat ajo­kort­tia ensim­mäis­tä ker­taa. Jos sinul­la on jo jokin aikai­sem­pi ajo­kort­ti ole­mas­sa, täl­löin EAS-kou­lu­tus­ta ei tar­vit­se suorittaa.

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa omaan tah­tiin mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-To klo 8–22, Pe-La klo 8–16). Kurs­sin paket­ti­hin­taan sisäl­tyy lisäk­si Net­ree­ni, eli teo­ria­ko­keen har­joi­tus­oh­jel­ma (voit har­joi­tel­la teo­ria­koet­ta ennak­koon niin mon­ta ker­taa kuin itse haluat).

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

Kurs­se­ja alkaa jat­ku­vas­ti, ilmoit­tau­du sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la haluat verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen aloit­taa. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se, vies­tis­tä löy­dät tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si sekä ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta var­ten. Koko­nai­suu­des­saan kurs­si tulee suo­rit­taa kuu­kau­den sisäl­lä kurs­sin aloituksesta. 

EAS-KOULUTUS 

(Tur­val­li­suus­kou­lu­tus)
45 € 
  • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
  • Net­ree­ni (teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma) 

Kysy Botilta

Jos et löy­dä vas­taus­ta kysy­myk­see­si, jätä kysy­myk­se­si meil­le hel­pos­ti vies­til­lä botin kaut­ta - saat vas­tauk­sen pian sähköpostiisi.