AUTOKOULU-TILI

Autokoulu osamaksulla

AUTOKOULU-TILI

Autokoulu osamaksulla

Autokoulu rahoitus ja osamaksu

Voit maksaa juuri Sinulle sopivissa osissa.

 

  • Et mak­sa ostok­sen yhtey­des­sä mitään — las­ku toi­mi­te­taan kotii­si seu­raa­va­na kuu­kau­te­na, jol­loin valit­set sinul­le par­hai­ten sopi­van mak­su­vaih­toeh­don.
  • Voit hakea tiliä hel­pos­ti suo­raan sivuil­tam­me — Klik­kaa “Täy­tä luot­to­ha­ke­mus täs­tä!”
  • Avat­tu tili on jat­ku­va­käyt­töi­nen ja voit hel­pos­ti hakea hyö­dyn­tää sitä jat­ko-ostok­sii­si!

Haluatko maksaa laskulla tai Sinulle sopivissa erissä?

HAKEMINEN

Rahoi­tuk­sen hake­mi­nen on help­poa ja nope­aa. Kun tie­dät toi­vo­ma­si rahoi­tus­mää­rän, voit teh­dä hake­muk­sen säh­köi­sel­lä hake­muk­sel­la.

Luo­to­nan­ta­ja on Resurs Bank Ab Suo­men sivu­lii­ke.

EDUT

Tilil­lä on monia etu­ja.
Ensim­mäi­nen las­ku lähe­te­tään vas­ta osto­kuu­kaut­ta seu­raa­va­na kuu­kau­te­na (30–60 pv mak­suai­kaa), jol­loin voi mak­saa koko rahoi­tus­sum­man koroit­ta ja kuluit­ta, tai vali­ta jous­ta­van osa­mak­sun. Valit­sit­pa min­kä tahan­sa mak­sua­jan, ei lop­pu­ve­lan suo­rit­ta­mi­ses­ta etu­kä­teen veloi­te­ta yli­mää­räis­tä. Jos haluat teh­dä lisä­os­tok­sia tilil­lä, onnis­tuu se ilman eril­lis­tä uut­ta hake­mus­ta.

 

Myön­tei­sen pää­tök­sen saa­tua­si, ilmoi­ta meil­le asias­ta asia­kas­pal­ve­luun säh­kö­pos­tit­se (asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi) tai jos et ole vie­lä kurs­sil­le ilmoit­tau­tu­nut, niin voit kir­joit­taa tie­don myös ilmoit­tau­tues­sa­si “Lisä­tie­dot” ‑koh­taan.

Tar­vit­sem­me siis erik­seen tie­don, että Auto­kou­lu­ti­li on sinul­la käy­tös­sä, jot­ta osaam­me ottaa sen huo­mioon las­ku­tuk­ses­sa.

Jos sinul­la on kysyt­tä­vää hake­muk­ses­ta, rahoi­tus­vaih­toeh­dois­ta tai tilieh­dois­ta, ole ystä­väl­li­ses­ti yhtey­des­sä Resurs Ban­kin asia­kas­pal­ve­luun, puh. 09 622 4308 (ma-pe klo 8–18).

HAE RAHOITUSTA JO TÄNÄÄN | Autokoulu-tili

Täy­tä loma­ke tar­kas­ti ja huo­mioi seu­raa­vat asiat:

  • Tutus­tu tilieh­toi­hin ja mak­su­vaih­toeh­toi­hin ennen hake­mis­ta.
  • Tar­kis­ta, että hen­ki­lö­tun­nuk­se­si on oikein täy­tet­ty.
  • Tar­kis­ta, että puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te ovat oikein.
  • Huo­mioi brut­to- ja net­to­tu­lo­jen ero (brut­to = ennen vero­ja, net­to = vero­jen jäl­keen).

 

Ylei­set ehdot
Vakio­muo­toi­set euroop­pa­lai­set kulut­ta­ja­luot­to­tie­dot

Kat­so esi­merk­ki mak­su­tau­lu­kos­ta.

(Jos rahoi­tuse­si­te tai tilieh­dot eivät aukea selai­mes­sa­si, saa­tat tar­vi­ta Ado­be Rea­de­rin.
Voit tar­vit­taes­sa asen­taa sen täs­tä.)

Luo­to­nan­ta­ja:

Resurs Bank AB Suo­men sivu­lii­ke
PL 3900, FI-00002 Hel­sin­ki
Puhe­lin asia­kas­pal­ve­lu: 09–622 43 08
Fak­si asia­kas­pal­ve­lu: 09–622 43 59
Säh­kö­pos­ti: asiakaspalvelu@resurs.fi
Koti­si­vu: www.resursbank.fi