Autokoulu osamaksulla

Kurs­sin las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös laskua.

Autokoulu Meilahti

Autokoulun voi maksaa myös osamaksulla

Kurs­si­las­kut tule­vat aina omal­le kurs­si­si­vul­le­si näky­viin, lisäk­si las­kut tule­vat sinul­le säh­kö­pos­tit­se. Jos mak­sa­ja on erik­seen ilmoi­tet­tu, tule­vat las­kut mak­sa­jan sähköpostiin.

Las­kut voi mak­saa nor­maa­lis­ti, esi­mer­kik­si oman verk­ko­pan­kin kaut­ta. (Kun las­ku suo­ri­te­taan oman verk­ko­pan­kin kaut­ta, voi mak­sun kir­jau­tu­mi­ses­sa näky­viin kurs­si­si­vul­le saak­ka kulua 1-3 arki­päi­vää, riip­puen omas­ta pankkiyhteydestäsi.)

Kun las­kut mak­saa suo­raan kurs­si­si­vun (Dri­man) kaut­ta, kir­jau­tuu mak­sut heti näky­viin kurssisivulle.

Lisäk­si kurs­si­si­vul­ta löy­tyy myös eri­lai­sia maksuvaihtoehtoja.

Maksupalvelutarjoajana Paytrail

Mak­su­pal­ve­lu­tar­joa­ja­na kurs­si­si­vul­la­si toi­mii Paytrail.

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Payt­rail Oyj (2122839-7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Payt­rail Oyj näkyy mak­sun saa­ja­na tiliot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Payt­rail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me otta­maan ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä tuot­teen toimittajaan.

Payt­rail Oyj, y-tun­nus: 2122839-7
Inno­va 2
Luta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväs­ky­lä


www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Maksuvaihtoehdot

Kurs­si­si­vul­ta­si löy­dät kaik­ki ylei­sim­mät pank­kien mak­su­pai­nik­keet sekä useam­man vaih­toeh­don las­kul­la sekä osa­mak­sul­la mak­sa­mis­ta varten.

Autokoulu osamaksulla