AUTOKOULU | MAKSUVAIHTOEHDOT

Autokoulun voi maksaa myös osamaksulla!

Kurs­sin las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös laskua.

Kurs­si­las­kut tule­vat aina omal­le kurs­si­si­vul­le­si näky­viin, lisäk­si las­kut tule­vat sinul­le säh­kö­pos­tit­se. Jos mak­sa­ja on erik­seen ilmoi­tet­tu, tule­vat las­kut mak­sa­jan sähköpostiin.

Las­kut voi mak­saa nor­maa­lis­ti, esi­mer­kik­si oman verk­ko­pan­kin kaut­ta. (Kun las­ku suo­ri­te­taan oman verk­ko­pan­kin kaut­ta, voi mak­sun kir­jau­tu­mi­ses­sa näky­viin kurs­si­si­vul­le saak­ka kulua 1-3 arki­päi­vää, riip­puen omas­ta pankkiyhteydestäsi.)

Kun las­kut mak­saa suo­raan kurs­si­si­vun (Dri­man) kaut­ta, kir­jau­tuu mak­sut heti näky­viin kurssisivulle.

Lisäk­si kurs­si­si­vul­ta löy­tyy myös eri­lai­sia maksuvaihtoehtoja!

Kurs­si­las­kut voi suo­rit­taa oman kurs­si­si­vun kaut­ta, lisäk­si voit jokai­sen las­kun koh­dal­la itse päät­tää maksutavan.

Mak­su­pal­ve­lu­tar­joa­ja­na kurs­si­si­vul­la­si toi­mii Paytrail.

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Payt­rail Oyj (2122839-7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Payt­rail Oyj näkyy mak­sun saa­ja­na tiliot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Payt­rail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me otta­maan ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä tuot­teen toimittajaan.

Payt­rail Oyj, y-tun­nus: 2122839-7
Inno­va 2
Luta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväs­ky­lä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Kurs­si­si­vul­ta­si löy­dät kaik­ki ylei­sim­mät pank­kien mak­su­pai­nik­keet sekä useam­man vaih­toeh­don las­kul­la sekä osa­mak­sul­la mak­sa­mis­ta varten!

Autokoulu rahoitus ja osamaksu

Haluatko maksaa autokoulusi Sinulle sopivissa erissä?

  • Voit hakea tiliä hel­pos­ti suo­raan sivuil­tam­me — Klik­kaa “Täy­tä luot­to­ha­ke­mus tästä!”
  • Saat ostok­sil­le 30–60 päi­vää kulu­ton­ta ja koro­ton­ta mak­suai­kaa ja tar­vit­taes­sa voit vali­ta ostok­sel­le­si jopa 12 kk korot­to­man maksuvaihtoehdon.
  • Tilin avaa­mi­nen on mak­su­ton­ta ja myön­net­ty tili on käyt­tö­val­mis heti. Tilis­sä ei myös­kään ole vuosimaksua.
  • Et mak­sa ostok­sen teon yhtey­des­sä mitään. Las­ku ostok­ses­ta­si toi­mi­te­taan kotii­si osto­kuu­kaut­ta seu­raa­va­na kuu­kau­te­na, jol­loin valit­set itse sinul­le par­hai­ten sopi­van mak­su­vaih­toeh­don (täl­löin voit myös itse vali­ta, min­kä­lai­sis­sa eris­sä haluat mak­su­ja lyhentää).

Myön­tei­sen pää­tök­sen saa­tua­si, ilmoi­ta meil­le asias­ta asia­kas­pal­ve­luun säh­kö­pos­tit­se:  asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Avaa luot­to­ha­ke­mus alta ja täy­tä tar­vit­ta­vat tie­dot, pää­tök­sen saat heti.

Auto­kou­lu­ti­lin voit ava­ta itsel­le­si ja ottaa käyt­töön mis­sä vai­hees­sa tahan­sa, eli jo ennen kurs­sil­le ilmoit­tau­tu­mis­ta tai vaik­ka kes­ken kurs­sin suorituksen.

Muis­tat vain ilmoit­taa meil­le erik­seen, kun tilin olet käyt­töön ottanut.

HAKEMINEN

Rahoi­tuk­sen hake­mi­nen on help­poa ja nope­aa. Kun tie­dät toi­vo­ma­si rahoi­tus­mää­rän, voit teh­dä hake­muk­sen säh­köi­sel­lä hake­muk­sel­la. Luo­to­nan­ta­ja on Resurs Bank Ab Suo­men sivu­lii­ke.

EDUT

Ensim­mäi­nen las­ku lähe­te­tään vas­ta osto­kuu­kaut­ta seu­raa­va­na kuu­kau­te­na (30–60 pv mak­suai­kaa), jol­loin voi mak­saa koko rahoi­tus­sum­man koroit­ta ja kuluit­ta, tai vali­ta jous­ta­van osa­mak­sun. Valit­sit­pa min­kä tahan­sa mak­sua­jan, ei lop­pu­ve­lan suo­rit­ta­mi­ses­ta etu­kä­teen veloi­te­ta yli­mää­räis­tä. Jos haluat teh­dä lisä­os­tok­sia tilil­lä, onnis­tuu se ilman eril­lis­tä uut­ta hakemusta.

Saat luot­to­pää­tök­sen heti ja tilin käyt­töö­si, kun olet alle­kir­joit­ta­nut luot­to­so­pi­muk­sen säh­köi­ses­ti TUPAS-var­men­teel­la.  Jos sinul­la on kysyt­tä­vää rahoi­tuk­ses­ta, ole ystä­väl­li­ses­ti yhtey­des­sä Resurs Ban­kin asia­kas­pal­ve­luun, puh. 09 622 4308 (ma-pe klo 8-18).

HAE RAHOITUSTA JO TÄNÄÄN | Autokoulu-tili

Täy­tä loma­ke tar­kas­ti ja huo­mioi seu­raa­vat asiat:

  • Tutus­tu tilieh­toi­hin ja mak­su­vaih­toeh­toi­hin ennen hakemista.
  • Tar­kis­ta, että hen­ki­lö­tun­nuk­se­si on oikein täytetty.
  • Tar­kis­ta, että puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te ovat oikein.
  • Huo­mioi brut­to- ja net­to­tu­lo­jen ero (brut­to = ennen vero­ja, net­to = vero­jen jälkeen).

 

Katso esimerkki maksutaulukosta!

Ylei­set ehdot
Vakio­muo­toi­set euroop­pa­lai­set kuluttajaluottotiedot

(Jos rahoi­tuse­si­te tai tilieh­dot eivät aukea selai­mes­sa­si, saa­tat tar­vi­ta Ado­be Rea­de­rin. Voit tar­vit­taes­sa asen­taa sen täs­tä.)

Luo­to­nan­ta­ja:

Resurs Bank AB Suo­men sivu­lii­ke
PL 3900, FI-00002 Hel­sin­ki
Puhe­lin asia­kas­pal­ve­lu: 09–622 43 08
Fak­si asia­kas­pal­ve­lu: 09–622 43 59
Säh­kö­pos­ti: asiakaspalvelu@resurs.fi
Koti­si­vu: www.resursbank.fi