Opetusta ajokortillisille

Kai­paat­ko lisä­har­joi­tus­ta? Täl­tä sivul­ta löy­dät pal­ve­lum­me ajokortillisille.

Ajokortti opetusluvalla

Jännittääkö ajamaan lähteminen?

Jän­nit­tää­kö aja­mi­nen? Tai onko ajo­tai­to­si pääs­syt vain ruostumaan?

Auto­kou­lus­sa voit suo­rit­taa yksit­täi­siä ajo­tun­te­ja lii­ken­neo­pet­ta­jan kans­sa. Ker­taus­har­joit­te­lu opet­ta­jan kans­sa voi aut­taa sinua palaut­ta­maan itse­luot­ta­muk­se­si ja var­muu­te­si ajamiseen.

Ajo­tun­tien sisäl­tö toteu­te­taan toi­vei­de­si mukai­ses­ti - ajo­tun­neil­la voi­daan har­joi­tel­la esi­mer­kik­si taa­ja­mas­sa aja­mis­ta, pysä­köin­tiä tai esi­mer­kik­si moot­to­ri­tiel­le liittymistä.

Onko ajokorttisi vanhentunut?

Kaut­tam­me voit osal­lis­tua myös ajokokeeseen.

Yksittäiset lisäajotunnit

Uuden­maan alu­eel­la on usei­ta eri toi­mi­pis­tei­tä ajo­tun­neil­le. Ajo­tun­neis­ta sekä tar­kas­ta läh­tö­pai­kas­ta pää­set aina sopi­maan suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kanssa.

Ajo­tun­te­ja on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toimipisteessä).

Jos haluat suo­rit­taa ajo­tun­te­ja auto­maa­til­la, muis­ta ilmoit­taa sii­tä meil­le tie­to erik­seen asia­kas­pal­ve­luun. (Tie­don auto­maa­tis­ta voit lisä­tä myös heti ilmoittautumislomakkeelle.)

Lisäpalveluhinnasto

Huo­mioit­han, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va - peruu­tus­oh­jeet ja -ehdot löy­dät tääl­tä

Voit lisä­tä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­le toi­veen toi­mi­pis­tees­tä “Lisä­tie­dot” -kohtaan.

Yksittäiset ajotunnit

Perusmaksu 100 € + suorituksien mukaan: 

Suo­ri­ta yksit­täi­siä ajo­tun­te­ja auto­kou­lus­sa - ilmoit­tau­du tästä:

*Perus­mak­su las­ku­te­taan alkuun ker­ran. Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan. Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa suo­ri­te­taan aina mini­mis­sään 2 ajotuntia/varaus.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se sekä tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si. Tämän jäl­keen olem­me sinuun yhtey­des­sä - ja pää­set sopi­maan aika­tau­luis­ta oman opet­ta­ja­si kanssa.

Myös osa­mak­su­mah­dol­li­suus. Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.