TOIMIPISTEET AJOTUNNEILLE

AJOTUNNIT AUTOLLA

Voit itse vali­ta, mil­lä alu­eel­la ajo­tun­nit haluat suorittaa.

Ajo­tun­neis­ta (aika­tau­lus­ta sekä tar­kas­ta läh­tö­pai­kas­ta) pää­set sopi­maan suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kanssa.


Auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la ajo­tun­nit suo­ri­te­taan Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (Paciuk­sen­kaa­ri 23). Manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la ajo­tun­te­ja voi suo­rit­taa kai­kis­sa toimipisteissä.

HELSINKI

Mei­lah­den toi­mi­pis­te (Paciuk­sen­kaa­ri 23),
Kan­nel­mä­ki, Itä­kes­kus (Puhos) ja Vuosaari

ESPOO

Ota­nie­mi ja Leppävaara

VANTAA

Haku­ni­la, Tik­ku­ri­la, Joki­nie­mi,
Koi­vu­ky­lä, Kor­so, Myyr­mä­ki,
Mar­tin­laak­so ja Kivistö

KERAVA

Ajo­tun­neil­le läh­de­tään Kera­van ase­man alueelta.

TUUSULA

Hyry­lä

Simulaattoriosuus suoritetaan Meilahdessa

Simu­laat­to­ri­ti­lan osoi­te: Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, 00270 Hel­sin­ki
(Sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta, kadun puo­lel­ta, Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta (ei rap­pu­käy­tä­vän kautta)).

Huippumukavat opettajat! 

Jokai­sel­le asiak­kaal­le mää­ri­te­tään ajo­tun­tien alus­sa oma vas­tuu­opet­ta­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man laa­du­kas­ta ope­tus­ta. Kai­kil­la opet­ta­jil­lam­me on pit­kä ja vank­ka koke­mus ajo-opet­ta­ja­na toimimisesta. 

Uudet ja turvalliset autot! 

Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Opet­ta­jil­lam­me on aina uudet ja tur­val­li­set autot käytössä. 

Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu! 

Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen eli kaik­ki vaa­dit­ta­va mini­mio­pe­tus sisäl­tyy val­miik­si kurs­sien paket­ti­hin­toi­hin (myös tie­tys­ti EAS- sekä Riskikoulutus).