TOIMIPISTEET AJOTUNNEILLE

AJOTUNNIT AUTOLLA

Autol­la ajet­ta­via ajo­tun­te­ja voi suo­rit­taa useam­mal­la eri alu­eel­la. Voit siis itse vali­ta, mil­lä alu­eel­la ajo­tun­nit haluat suo­rit­taa. Ajo­tun­neis­ta (aika­tau­lus­ta ja tar­kas­ta läh­tö­pai­kas­ta) pää­set sopi­maan suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kans­sa.
Auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la ajo­tun­nit suo­ri­te­taan Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä (Paciuk­sen­kaa­ri 23).

HELSINKI

Mei­lah­den toi­mi­pis­te (Paciuk­sen­kaa­ri 23),
Kan­nel­mä­ki ja Itä­kes­kus (Puhos)

ESPOO

Ota­nie­mi ja Leppävaara

VANTAA

Haku­ni­la, Tik­ku­ri­la, Joki­nie­mi,
Koi­vu­ky­lä, Kor­so, Myyr­mä­ki,
Mar­tin­laak­so ja Kivistö

JÄRVENPÄÄ

Ajo­tun­neil­le läh­de­tään Jär­ven­pään
kes­kus­tan alueelta.

Simulaattoriosuus suoritetaan Meilahdessa

Simu­laat­to­ri­ti­lan osoi­te: Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, 00270 Hel­sin­ki
(Sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta, kadun puo­lel­ta, Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta (ei rap­pu­käy­tä­vän kautta)).

Ammattitaitoiset ja mukavat opettajat! 

Sinul­le vali­taan oma vas­tuu­opet­ta­ja, kenen kans­sa ajo­tun­nit pää­set suorittamaan. 

Uudet ja turvalliset autot! 

Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti liikenteessä. 

Selkeät ja edulliset pakettihinnat! 

Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perusopetuksen.