TOIMIPISTEET AJOTUNNEILLE

AJOTUNNIT

Voit itse vali­ta, mil­lä alu­eel­la ajo­tun­nit haluat suorittaa. 

  • Ajo­tun­tien toi­mi­pis­tees­tä voit päät­tää sii­nä vai­hees­sa, kun ajo­tun­nit haluat aloit­taa (tie­don toi­mi­pis­tees­tä voit kir­joit­taa jo heti myös ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä (ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­le) “Lisä­tie­dot” -kohtaan).

Ajo­tun­neis­ta (aika­tau­lus­ta sekä tar­kas­ta läh­tö­pai­kas­ta) pää­set sopi­maan suo­raan oman vas­tuu ajo-opet­ta­ja­si kans­sa. Auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la ajo­tun­nit suo­ri­te­taan pää­asias­sa Mei­lah­den toimipisteessä.

Toimipisteet ajotunneille:

HELSINKI

Mei­lah­den toi­mi­pis­te (Paciuk­sen­kaa­ri 23),
Kan­nel­mä­ki, Mal­mi, Oulun­ky­lä, Puis­to­la, Pukin­mä­ki, Tapa­ni­la,
Itä­kes­kus (Puhos), Myl­ly­pu­ro (met­roa­se­mal­ta) ja Vuosaari

Vantaa

Haku­ni­la, Tik­ku­ri­la, Joki­nie­mi,
Koi­vu­ky­lä, Kor­so, Myyr­mä­ki, Mar­tin­laak­so ja Kivistö

Espoo

Ota­nie­mi ja Leppävaara

Kerava

Ajo­tun­neil­le läh­de­tään Kera­van ase­man alueelta.

Tuusula

Hyry­lä

Simulaattoritila

Simu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan Meilahdessa.

Simu­laat­to­ri­ti­lan osoi­te: Paciuk­sen­kaa­ri 14 LT 4, 00270 Hel­sin­ki (toi­mis­toa vas­ta­pää­tä, tien toi­sel­la puolella).

Ajosimulaattorit ovat 3-suuntaisella liikealustalla varustettuja!

Auto­kou­lul­lam­me on käy­tös­sä ensim­mäi­si­nä Suo­mes­sa upo­uu­det Tens­tar -ajo­si­mu­laat­to­rit, jot­ka ovat 3-suun­tai­sel­la lii­kea­lus­tal­la varustettuja!

Lii­kea­lus­tan ansios­ta ajo­si­mu­laat­to­ri tar­jo­aa rea­lis­ti­sen koke­muk­sen ja vah­van tun­tu­man aja­mi­seen. Ajo­si­mu­laat­to­ri on erin­omai­nen tapa täy­den­tää oikeal­la autol­la oppi­mis­ta, pää­set rau­has­sa har­joit­te­le­maan tur­val­li­ses­sa ja stres­saa­mat­to­mas­sa ympäristössä.

Meilahden Autokoulu | Kokemuksia

Bel­la C.AGoogle arvos­te­lut
Read More
Erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua ja ajo-ope­tus­ta. Opet­ta­jat ammat­ti­tai­toi­sia ja kär­si­väl­li­siä. Säh­kö­pos­tei­hin myös vas­tat­tiin aina nopeas­ti ja asial­li­ses­ti. Las­ku­tuk­sen kans­sa ei ollut mitään ongel­maa myös­kään ja tosi hyvin näet mis­tä mak­sat. Ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­len tätä ajo­kou­lua uusil­le kuskeille! 
Kir­si Kouk­kuGoogle arvos­te­lut
Read More
Vain hyvää sanot­ta­vaa, opis­ke­lu sujui hyvin, aiko­ja simu­laat­to­riin ja ajo­tun­neil­le sai jous­ta­vas­ti, vies­tei­hin vas­tat­tiin nopeas­ti ja ajo-opet­ta­ja oli muka­va ja kärsivällinen 😊. 
David McClel­lanFace­book
Read More
Todel­la hyvin on men­nyt, ja asial­li­nen auto­kou­lu kai­kin­puo­lin. Ilmoit­tau­duin itse tuol­le simu­laat­to­ri­kurs­sil­le ja on vain hyvää sanot­ta­vaa 🌷 Saman­tien sain kaik­ki ajo­tun­nit varat­tua ja aloi­tet­tua (simu­laat­to­ria­jot ja nor­mia­jot). Asia­kas­pal­ve­lu vas­taa nopeas­ti ja ovat aut­ta­vai­sia. Vain posi­tii­vi­sia koke­muk­sia. Suo­sit­te­len kaikille👍 
Daniel RGoogle arvos­te­lut
Read More
Hyvä paik­ka. Sain ajo­kor­tin noin kah­des­sa kuukaudessa. 
Anna Nis­ka­nenGoogle arvos­te­lut
Read More
Asiat toi­mi­vat hyvin, vies­tei­hin vas­ta­taan nopeas­ti ja asiat voi hoi­taa netis­sä enim­mäk­seen, mitä itse aina arvos­tan. No, aja­mis­ta ei tie­ten­kään voi sen­tään hoi­taa, mut­ta onnek­si itsel­lä­ni oli erin­omai­nen ajo-opet­ta­ja. Pää­sin läpi ins­sis­tä­kin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, mikä ei ollut itsel­le­ni mikään itses­tään­sel­vyys, kos­ka aras­te­len autol­la aja­mis­ta todel­la pal­jon. Mut­ta, kuten todet­tua, opet­ta­ja oli sii­nä suu­rek­si avuk­si ei vain sik­si, että toki tie­tää, miten aje­taan, mut­ta oli lois­ta­val­la taval­la sekä kan­nus­ta­va että kehi­tys­koh­dat esiintuova. 
Marian­ne Lai­neGoogle arvos­te­lut
Read More
Todel­la ystä­väl­li­nen ja muka­va pal­ve­lu. Erin­omai­nen opettaja. 
Mic­hael Voo­laidFace­book
Read More
Suo­sit­te­len, auto­kou­lu kes­ti 1,5 kk. Tosi hyvä ajo-opettaja. 
Pre­vious
Next

Huippumukavat opettajat! 

Jokai­sel­le asiak­kaal­le mää­ri­te­tään ajo­tun­tien alus­sa oma vas­tuu­opet­ta­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man laa­du­kas­ta ope­tus­ta. Kai­kil­la opet­ta­jil­lam­me on pit­kä ja vank­ka koke­mus ajo-opet­ta­ja­na toimimisesta. 

Uudet ja turvalliset autot! 

Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Opet­ta­jil­lam­me on aina uudet ja tur­val­li­set autot käy­tös­sä. Ajo­tun­te­ja var­ten voit itse vali­ta mie­lui­san toimipisteen. 

Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu! 

Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen eli kaik­ki vaa­dit­ta­va mini­mio­pe­tus sisäl­tyy val­miik­si kurs­sien paket­ti­hin­toi­hin (myös EAS- sekä Riskikoulutus).