YHTEYSTIEDOT

MEILAHDEN AUTOKOULU

ASIAKASPALVELU

HUOM. Kaik­ki yhtey­de­no­tot säh­kö­pos­til­la tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la, näin saat var­mas­ti nopeim­min vas­tauk­sen asi­aa­si ja pys­tym­me myös huo­mioi­maan asian kiireellisyyden.

MEILAHDEN TOIMIPISTE:

Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki | Ajo­tun­tien läh­tö­paik­ka.
(Opet­ta­jat ovat pää­sään­töi­ses­ti jat­ku­vas­ti ajo­tun­neil­la, eli pai­kal­la ei ole päi­vys­tä­vää toimistoa.)

SIMULAATTORITILAN OSOITE:

Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, 00270 Hel­sin­ki
Sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta, kadun puo­lel­ta, Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta (ei rap­pu­käy­tä­vän kautta).

OTA YHTEYTTÄ

Jos sinul­la on mitä tahan­sa kysyt­tä­vää, lähe­tä meil­le asia­kas­pal­ve­luun säh­kö­pos­tia tai täy­tä alla ole­va loma­ke. Tätä kaut­ta saat aina pikai­sen vastauksen! 🙂

(Loma­ket­ta täyt­täes­sä­si, muis­ta tar­kis­taa, että ilmoit­ta­ma­si säh­kö­pos­tio­soi­te on var­mas­ti oikein, jot­ta vas­tauk­sem­me tulee var­mas­ti perille).

SIMULAATTORITILA

Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18, 00270 Helsinki

Sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta, kadun puo­lel­ta, ihan Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta (ei rap­pu­käy­tä­vän kautta).

Kuvan punai­nen nuo­li osoit­taa suo­raan sisäänkäyntiin.

HUOM.

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me tehok­kaan vaih­toeh­don kurs­sin suo­ri­tuk­seen. Pää­kou­lul­la ei lain­kaan ole päi­vys­tä­vää toi­mis­toa (mikä näkyy suo­raan kurs­si­hin­nois­sa), hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ainoas­taan erik­seen sovit­taes­sa (pää­asias­sa opet­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti ajotunneilla).

Täs­tä syys­tä kaik­ki asia­kas­pal­ve­lun yhtey­de­no­tot tulee teh­dä säh­köi­ses­ti (säh­kö­pos­ti tai yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke), näin saat myös nopeim­min vas­tauk­sen asi­aa­si ja pys­tym­me myös huo­mioi­maan asian kii­reel­li­syy­den. Oman ajo-opet­ta­ja­si kans­sa voit olla hel­pos­ti puhe­li­mit­se sekä vies­tit­se suo­raan yhteydessä. 

PÄÄKOULU:

Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki
Puh. 0207 344 660
Y‑tunnus: 2192741–1

Puhe­lui­den hin­nat Cid-yri­tys­nu­me­roi­hin kiin­teäs­tä ver­kos­ta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min ja mat­ka­pu­he­li­mes­ta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

MEILAHDEN AUTOKOULU

MYÖS FACEBOOKISSA JA INSTAGRAMISSA!