Ota yhteyttä

Mei­lah­den Autokoulu

Asiakaspalvelu

HUOM. Kaik­ki yhtey­de­no­tot asia­kas­pal­ve­luun säh­köi­ses­ti, säh­kö­pos­til­la tai yhteydenottolomakkeella.

Jos sinul­la on mitä tahan­sa kysyt­tä­vää, lähe­tä meil­le säh­kö­pos­tia tai täy­tä alla ole­va loma­ke. (Loma­ket­ta täyt­täes­sä­si, muis­ta tar­kis­taa, että ilmoit­ta­ma­si säh­kö­pos­tio­soi­te on oikein, jot­ta vas­tauk­sem­me tulee var­mas­ti perille).

Simulaattoritila Meilahdessa

SIMULAATTORITILA
Män­ty­tie 11, 00270 Helsinki

MEILAHDEN TOIMIPISTE
Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki | Ajo­tun­tien läh­tö­paik­ka.
(Opet­ta­jat ovat pää­sään­töi­ses­ti jat­ku­vas­ti ajo­tun­neil­la, pai­kan pääl­lä ei ole päi­vys­tä­vää toimistoa.)

Meilahden Autokoulu

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kus­tan­nus­te­hok­kaan vaih­toeh­don kurs­sin suoritukseen.

Täs­tä syys­tä pää­kou­lul­la ei lain­kaan ole päi­vys­tä­vää toi­mis­toa (mikä näkyy suo­raan myös kurs­si­hin­nois­sa), hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ainoas­taan erik­seen sovit­taes­sa (pää­asias­sa opet­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti ajotunneilla).

Kaik­ki yhtey­de­no­tot asia­kas­pal­ve­luun tulee teh­dä säh­köi­ses­ti (säh­kö­pos­ti tai yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke), näin saat myös nopeim­min vas­tauk­sen asi­aa­si ja pys­tym­me myös huo­mioi­maan asian kiireellisyyden.

Nor­maa­lis­ti vas­tauk­sen saa 1-2 arki­päi­vän kuluessa.

Mei­lah­den Auto­kou­lu
Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki
Puh. 010 319 0870
Y‑tunnus: 2192741–1

Tie­to­suo­ja­se­los­te