Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

B-KURSSI SEKÄ RISKIKOULUTUS

Kurs­sil­le pää­set ilmoit­tau­tu­maan verk­ko­si­vus­tom­me kaut­ta. Huo­mioit­han, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen, saat säh­kö­pos­tiin vah­vis­tus­vies­tin sekä tun­nuk­set omal­le kurssisivullesi. 

Peruuttamisoikeus ja rajoitukset

Kurs­sin alus­sa toi­mi­tam­me sinul­le ope­tus­so­pi­muk­sen hyväk­syt­tä­väk­si sekä alle­kir­joi­tet­ta­vak­si. Asiak­kaal­le toi­mi­tet­ta­va ope­tus­so­pi­mus sisäl­tää myös peruu­tuseh­dot, joi­den tii­vis­tel­mä on seuraava:

Asiak­kaal­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen oikeus peruut­taa teke­män­sä tilaus ilman kus­tan­nuk­sia 14 päi­vää tilauk­sen teke­mi­ses­tä lukien siten kuin näi­hin Ehtoi­hin on alla tar­kem­min kuvat­tu. Tilauk­sen teke­mi­sel­lä tar­koi­te­taan sitä het­keä, jol­loin asia­kas on ilmoit­tau­tu­nut valit­se­mal­leen kurs­sil­le Mei­lah­den Autokouluun.

Peruut­ta­mi­soi­keus päät­tyy, kun 14 päi­vää on kulu­nut tilauk­sen teke­mi­ses­tä (eli asiak­kaan ilmoittautumisesta).

Peruu­tus on teh­tä­vä aina kir­jal­li­ses­ti asia­kas­pal­ve­luum­me: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Mikä­li asia­kas kir­jau­tuu kurs­si­si­vul­leen Dri­maan ennen kuin 14 päi­vää on kulu­nut tilauk­sen teke­mi­ses­tä, tai kun asia­kas erik­seen hyväk­syy ja alle­kir­joit­taa ope­tus­so­pi­muk­sen, menet­tää asia­kas oikeu­ten­sa peruut­taa sopi­muk­sen ja teke­män­sä tilauk­sen ilman kustannuksia.

Oppi­mi­sym­pä­ris­töön (Dri­maan) kir­jau­tu­mi­nen ja/tai sopi­muk­sen hyväk­sy­mi­nen ja alle­kir­joi­tus, kat­so­taan asiak­kaan nimen­omai­sek­si ennak­ko­suos­tu­muk­sek­si sii­hen, että Auto­kou­lu voi aloit­taa sopi­muk­sen täyt­tä­mi­sen ja tilauk­seen liit­ty­vän pal­ve­lusi­säl­lön toi­mit­ta­mi­sen ennen peruut­ta­mi­sa­jan päättymistä.

Asia­kas hyväk­syy, että hänel­lä ei edel­lä tar­koi­te­tus­sa tilan­tees­sa ole peruut­ta­mi­soi­keut­ta ilman kus­tan­nuk­sia sii­tä lukien, kun hän on kir­jau­tu­nut sisään kurs­si­si­vul­leen Dri­maan tai kun ope­tus­so­pi­mus on hyväk­syt­ty ja allekirjoitettu.

Asiak­kaan oikeus sopi­muk­sen ja tilauk­sen peruut­ta­mi­seen jää kui­ten­kin voi­maan Dri­maan kir­jau­tu­mi­ses­ta tai sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta (tai jos 14 päi­vää on ehti­nyt umpeu­tua), mut­ta peruut­ta­mis­ti­lan­tees­sa Mei­lah­den Auto­kou­lul­la on oikeus periä ja asiak­kaal­la (tai muul­la ilmoi­te­tul­la mak­sa­jal­la) vel­vol­li­suus mak­saa kurs­sin aloitusmaksu/perusmaksu sekä Auto­kou­lun hin­nas­ton mukai­nen veloi­tus jo anne­tus­ta ope­tuk­ses­ta.
Kurs­sien aloi­tus­mak­sut: Simu­laat­to­ri -kurs­si 138 €, Mini -kurs­si 136 €, Basic -kurs­si 133 € ja Pro -kurs­si 140 €. Ris­ki­kou­lu­tuk­sen kurs­seis­sa perus­mak­su on 100 €.

Peruu­tus on teh­tä­vä aina kir­jal­li­ses­ti asia­kas­pal­ve­luun (alle­kir­joi­tus­link­ki on voi­mas­sa 3 päi­vää, alle­kir­joi­tus­pyyn­nön van­he­ne­mi­nen ei ole peruu­tus). Jos alle­kir­joi­tus­link­ki ehtii syys­tä tai toi­ses­ta van­he­ta, olet­han yhtey­des­sä asiakaspalveluumme.

Kurs­siin sisäl­tyy säh­köi­nen oppimisympäristö.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen (tilauk­sen) jäl­keen asia­kas saa säh­kö­pos­til­la käyt­tä­jä­tun­nuk­set oppi­mi­sym­pä­ris­töön, jos­sa asia­kas voi suo­rit­taa verk­ko­teo­riao­pin­to­ja, tutus­tua oppi­ma­te­ri­aa­liin ja teh­dä mui­ta kurs­siin liit­ty­viä toimenpiteitä.

Kurs­si­si­vul­la eli oppi­mi­sym­pä­ris­tös­sä on kyse pal­ve­lusi­säl­lös­tä, jon­ka tuot­ta­mi­nen aloi­te­taan asiak­kaal­le heti tämän kir­jau­tues­sa pal­ve­luun eli kurs­si­si­vul­leen Dri­maan, tai kun asia­kas erik­seen alle­kir­joit­taa ja hyväk­syy ope­tus­so­pi­muk­sen, tai vii­meis­tään kun 14 päi­vää on kulu­nut ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta (eli tilauk­sen tekemisestä).