Liikenneopettaja | Avoimet työpaikat

Olet­ko juu­ri sinä etsi­mäm­me henkilö?

Palkataan liikenneopettaja

Mah­dol­li­suus Free­lancer tai kokopäivätyöhön.

Auto­kou­lum­me on yli 10-vuo­den ajan tar­jon­nut laa­du­kas­ta ja luo­tet­ta­vaa ope­tus­ta asiak­kail­lem­me. Kai­paam­me kas­va­vaan jouk­koom­me posi­tii­vis­ta ja oma-aloit­teis­ta opettajaa. 

Toi­mim­me koko Uuden­maan alu­eel­la, joten voit itse vai­kut­taa alu­ee­seen, jol­la haluai­sit toi­mia. Pää­set myös itse raken­ta­maan päi­vä­si, jot­ta aika­tau­lut oli­si­vat sinul­le mah­dol­li­sim­man mie­lui­sat sekä myös tehokkaat.

Kaik­ki työ­hön liit­ty­vät teh­tä­vät ovat vas­tuul­li­sia ja vaa­ti­vat itseoh­jau­tu­vuut­ta, hyvää moti­vaa­tio­ta työ­hön, uusiin haas­tei­siin sekä oman ajan­käy­tön hallintaa.

Edel­ly­te­tään voi­mas­sa ole­vaa lii­ken­neo­pet­ta­ja­lu­paa. Myös lii­ken­neo­pet­ta­jan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­toa suo­rit­ta­vat huo­mioi­daan. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan.

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me B-luo­kan kurs­se­ja (manu­aa­lil­la ja automaatilla).

Kiin­nos­tuit­ko?!

Toi­mi nopeas­ti, paik­ka täy­te­tään heti sopivan/sopivien hen­ki­löi­den löydyttyä. 

Yhteydenotot ja kysymykset

Kris­ta Haka­la, Operaatiopäällikkö

Meilahden Autokoulu

Paciuk­sen­kaa­ri 23, 00270 Hel­sin­ki
Y‑tunnus: 2192741–1