USEIN KYSYTTYÄ AUTOKOULUSTA

Täl­tä sivul­ta löy­dät usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä sekä tie­tys­ti myös vas­tauk­set kysymyksiin.

Kun olet ilmoit­tau­tu­nut kurs­sil­le, saat ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen säh­kö­pos­tii­si vah­vis­tus­vies­tin sekä tun­nuk­set omal­le kurssisivullesi.

Kun kir­jau­dut sisään omal­le kurs­si­si­vul­le­si, löy­dät heti etusi­vul­ta tar­kat suo­ri­tus­oh­jeet kurs­sin aloi­tus­ta var­ten. Sel­keä suo­ri­tus­oh­je ohjeis­taa sinua eteen­päin askel askeleelta! 

Ver­tai­le auto­kou­lu­jen hintoja!

Mitä pakol­lis­ta ope­tus­ta B-kurs­siin sisäl­tyy? Mitä kan­nat­taa huo­mioi­da, kun haluat ver­tail­la auto­kou­lu­jen sekä B-kurs­sien hintoja?

Olem­me tänä vuon­na saa­neet pal­jon kysy­myk­siä aihee­seen liit­tyen ja täs­tä syys­tä koko­sim­me teil­le info­pa­ke­tin aihees­ta - mitä kulu­ja kurs­sis­ta voi aiheu­tua ja mihin kan­nat­taa kiin­nit­tää etu­kä­teen huo­mioi­ta, jos haluat ver­tail­la eri auto­kou­lu­jen kokonaishintoja.

Meil­lä on täl­lä het­kel­lä nel­jä eri­lais­ta vaih­toeh­toa B‑Kurssin suorittamiseen.

Kaik­ki nel­jä vaih­toeh­toa hin­toi­neen löy­dät täältä!

B‑kurssien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen — EI yllätyskuluja.

Lisä­ku­lu­ja syn­tyy ainoas­taan mah­dol­li­sis­ta lisä­ajo­tun­neis­ta sekä suo­raan Ajo­var­mal­le mak­set­ta­vis­ta viran­omais­ku­luis­ta.
Ajo­var­mal­le mak­se­taan ajo­lu­pa­ha­ke­mus 24-39e, teo­ria­ko­keen tut­kin­to­mak­su 40e ja ajo­ko­keen tut­kin­to­mak­su 99e).

Auto­kou­luun voit ilmoit­tau­tua esi­mer­kik­si suo­raan tästä!

Ilmoit­tau­tu­mis­si­vus­tol­ta voit vali­ta mie­lui­san kurs­sin sekä myös aloi­tusa­jan­koh­dan (kurs­se­ja alkaa jat­ku­vas­ti). Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si vah­vis­tus­vies­tin sekä tun­nuk­set kurs­si­si­vul­le­si. Kurs­si­si­vul­ta­si löy­dät kaik­ki tar­peel­li­set ohjeet ja aika­tau­lut kurs­sin aloi­tus­ta varten.

Ter­ve­tu­loa autokouluun!

B‑luokan ope­tuk­sen saa aloit­taa aikai­sin­taan 17-vuo­ti­aa­na. Jos haluat pääs­tä ajo­ko­kee­seen heti 18 vuot­ta täy­tet­tyä­si, niin suo­si­tel­tu aloi­tusa­jan­koh­ta on noin 3-4 kuu­kaut­ta ennen h‑hetkeä, jol­loin ehdit kurs­sin rau­has­sa suorittamaan.

B-kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen löy­dät tar­kat “askel aske­leel­ta” -ohjeet, kun kir­jau­dut omal­le kurs­si­si­vul­le­si. (Tämä “SUORITUSOHJE” löy­tyy kurs­si­si­vuil­ta­si (link­ki ohjei­siin löy­tyy heti etusi­vul­ta). Nuo ohjeet kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti lukea läpi ja nii­den mukai­ses­ti kurs­sis­sa edetä.)

Kurs­sin suo­ri­tus aloi­te­taan verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sel­la,  myös ajo­lu­pa­ha­ke­mus kan­nat­taa heti kurs­sin alus­sa hoi­taa. Kun verk­ko­tun­nit on suo­ri­tet­tu ja ajo­lu­pa­ha­ke­mus hoi­det­tu, pää­set ajan teo­ria­ko­kee­seen varaa­maan. Täs­sä koh­taa voi­daan myös ajo­tun­nit jo aloittaa. 

Ris­ki­kou­lu­tuk­sen osuus sisäl­tyy val­miik­si B-kursseihimme.

Aika ajo­ko­kee­seen voi­daan vara­ta kun teo­ria­koe on hyväk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu. Ajan ajo­ko­kee­seen varaa aina opettaja.

B‑Kurssiin sisäl­tyy kak­si teo­riao­suut­ta:
- 4h EAS-kou­lu­tus
- 4h Riskikoulutus

Teo­ria­ko­kee­seen pääs­täk­se­si, täy­tyy ensim­mäi­nen 4h teo­riao­suus olla suo­ri­tet­tu­na (eli EAS-koulutus).

Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tuk­sen teo­ria­tun­nit tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen menoa, mut­ta myös nämä tun­nit kan­nat­taa suo­rit­taa heti kurs­sin alus­sa (teo­ria­ko­kees­sa kysy­tään myös tähän aihee­seen liit­ty­viä kysymyksiä).

Verk­ko­tun­nit eli teo­ria­tun­nit suo­ri­te­taan omal­la kurs­si­si­vul­la. Verk­ko­tun­te­ja voi jous­ta­vas­ti suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukioloaikoina.

Jos sinul­la on jo jokin moot­to­ria­jo­neu­von ajo­kort­ti, sil­loin sinun ei ole pak­ko suo­rit­taa ensim­mäis­tä 4h teo­riao­suut­ta  eli EAS-koulutusta.

Ris­ki­kou­lu­tuk­sen verk­ko­tun­nit (4h) tulee kaik­kien suo­rit­taa (eli kurs­si kan­nat­taa aloit­taa ris­ki­kou­lu­tuk­sen verk­ko­tun­tien suorittamisella).

Ajo­kort­ti­lu­pa­ha­ke­muk­sen mah­dol­li­sim­man nopeas­ti vireil­le saa­mi­sek­si, voit vara­ta ajan mihin tahan­sa Ajo­var­man toi­mi­pis­tee­seen. Voit täyt­tää ajo­lu­pa­ha­ke­muk­sen siel­lä pai­kan pääl­lä, samal­la kun toi­mi­tat Ajo­var­mal­le pas­si­ku­vat (2kpl, mie­lel­lään mustavalkoisia).

Ajan pää­set varaa­maan Ajo­var­man sivuil­ta.

Pääs­täk­se­si teo­ria- ja ajo­ko­kee­seen tar­vit­set hyväk­sy­tyn ajo­kort­ti­lu­pa­pää­tök­sen Trafilta.

Tar­kem­mat ohjeet löy­dät omal­ta kurs­si­si­vul­ta­si (B-kurs­sin suo­ri­tus­oh­jees­ta), jois­sain tapauk­sis­sa hake­muk­sen voi hoi­taa hel­pos­ti myös ver­kon kautta.

Ajan teo­ria­ko­kee­seen voit itse vara­ta suo­raan Ajo­var­man sivuil­ta.

Teo­ria­ko­kee­seen mukaan tar­vit­set hen­ki­lö­to­dis­tuk­sen sekä todis­tuk­sen teo­ria­tun­tien suo­rit­ta­mi­ses­ta eli
E112-lomak­keen. (Jos sinul­la on jo jokin aiem­pi ajo­kort­ti ole­mas­sa, niin sii­nä tapauk­ses­sa vain henk­ka­rit riittää.)

E112-loma­ke: Kun vaa­dit­ta­vat verk­ko­tun­nit (EAS) olet suo­rit­ta­nut, lai­ta meil­le täs­tä tie­to asia­kas­pal­ve­luun
säh­kö­pos­til­la. Tämän jäl­keen saam­me kui­tat­tua EAS-tun­nit suo­ri­te­tuk­si ja pää­set sen jäl­keen itse tulos­ta­maan
suo­ri­tuk­ses­ta­si todis­tuk­sen. (Todis­tuk­sen saat täs­sä vai­hees­sa tulos­tet­tua suo­raan omal­ta kurs­si­si­vul­ta­si, koh­das­ta “Lomak­keet”.)

Todis­tus­ten toi­mi­tus-/kuit­tausai­ka on kes­ki­mää­rin 1-2 arki­päi­vää, joten muis­tat­han pyy­tää todis­tuk­sen hyvis­sä
ajoin ennen teoriakoettasi!

Teo­ria­koe suo­ri­te­taan Ajo­var­man tut­kin­to­toi­mis­tol­la (usei­ta toi­mi­pis­tei­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la), voit itse vali­ta vapaas­ti toi­mi­pis­teen, jos­sa teo­ria­ko­keen haluat käy­dä suorittamassa.

Teo­ria­ko­keen har­joi­tus­oh­jel­man löy­dät kurssisivultasi.

Ajo­tun­nit voi­daan aloit­taa, kun teo­ria­tun­tien suo­ri­tus on aloi­tet­tu. Ole yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me, kun ajo­tun­nit haluat aloit­taa: asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi

Tämän jäl­keen sinul­le vali­taan oma vas­tuu­opet­ta­ja, hänen kans­sa voit aika­tau­lus­ta tar­kem­min sopia.

B-kurs­si­lai­sil­le ajo­tun­nin hin­ta on 72 € / ajotunti.

Ajo­tun­nin kes­to on 50 min.

Nor­maa­lis­ti kurs­si las­ku­te­taan ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan, eli sitä mukaan kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, sitä mukaan ker­tyy myös laskua.

Kurs­si tulee olla mak­set­tu­na koko­nai­suu­des­saan ennen ajo­ko­kee­seen osallistumista.

Voit vali­ta mak­su­ta­vak­si myös osa­mak­sun, jol­loin voit itse päät­tää, että kuin­ka mones­sa eräs­sä kurs­sin haluat­kaan mak­saa (täl­löin kurs­sin ei tar­vit­se olla koko­naan mak­set­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osallistumista). 

AUTOKOULU-TILI — MAKSA AUTOKOULU OSAMAKSULLA ja valit­se itse kuu­kausie­rän suu­ruus (alk. 40–50 € / kk).

(Mak­sa­mal­la las­kun suo­raan oman kurs­si­vusi kaut­ta, löy­dät siel­tä myös lisää maksuvaihtoehtoja.)

Ilmoi­ta peruu­tuk­ses­ta autokoululle/opettajallesi mah­dol­li­sim­man pian, kui­ten­kin vii­meis­tään edel­li­se­nä arki­päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä. (Myö­hem­min peru­tuis­ta tai peruut­ta­mat­ta jäte­tyis­tä ajo­tun­neis­ta (autol­la tai ajo­si­mu­laat­to­ril­la) veloi­te­taan sopi­muk­sen mukaan normaalisti.

Ajo­ko­kee­seen ajan varaa aina opettaja.

Kun suo­ri­tat ajo­kort­tia ope­tus­lu­val­la, tulee sinun alkuun suo­rit­taa auto­kou­lus­sa EAS-kou­lu­tus.

Todis­tuk­sen EAS-kou­lu­tuk­ses­ta tar­vit­set mukaa­si ajo­tun­neil­le sekä teoriakokeeseen.

Lisäk­si sinun tulee suo­rit­taa auto­kou­lus­sa Ris­ki­kou­lu­tus (Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus). Ris­ki­kou­lu­tuk­sen voit suo­rit­taa sii­nä vai­hees­sa, kun ajo­tun­te­ja olet jo suo­rit­ta­nut oman ope­tus­lu­pao­pet­ta­ja­si kans­sa (mini­mis­sään noin 10 kap­pa­let­ta). Todis­tuk­sen Ris­ki­kou­lu­tuk­ses­ta tar­vit­set mukaa­si ajokokeeseen.

Ajo­kort­ti­la­ki muut­tui 1.7.2018.

Jos olet suo­rit­ta­nut ajo­ko­keen ennen 1.7.2018, etkä ole vaa­dit­ta­via jat­ko­vai­hei­ta vie­lä suo­rit­ta­nut, täl­löin sinun tulee suo­rit­taa kah­den vuo­den sisäl­lä tut­kin­nos­ta uusi Ris­ki­kou­lu­tus. Ris­ki­kou­lu­tus sisäl­tää 4h teo­ri­aa ja 4h ajotuntia.

Jos ajo­koe suo­ri­te­taan 1.7.2018 jäl­keen, täl­löin Ris­ki­kou­lu­tus suo­ri­te­taan jo ennen ajo­koet­ta (Ris­ki­kou­lu­tus sisäl­tyy meil­lä kaik­kiin B‑kursseihin), eli täs­sä tapauk­ses­sa sinun ei tar­vit­se enää tul­la suo­rit­ta­maan mitään jat­ko­vai­hei­ta tut­kin­non läpäi­syn jälkeen.

1.7.2018 alkaen hen­ki­lö­au­to­kurs­sit ovat siis yksivaiheisia.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Jätä kysymyksesi meille lomakkeen kautta - vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

Muis­ta tar­kis­taa, että ilmoit­ta­ma­si säh­kö­pos­tio­soi­te on var­mas­ti oikein, jot­ta saat vastauksemme!