Autokoulu Kerava

Ajo­tun­te­ja voi suo­rit­taa Kera­van alueella.

Ajotunnit lähtevät Keravan aseman alueelta

Ajo­tun­tien ajan­koh­das­ta sekä tar­kas­ta läh­tö­pai­kas­ta pää­set aina sopi­maan suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kanssa.

Auto­maa­til­la ajo­tun­te­ja voi suo­rit­taa Mei­lah­den toimipisteessä.

Simulaattoritila Meilahdessa

Simu­laat­to­ri­ti­lan osoi­te: Män­ty­tie 11, 00270 Helsinki

Auto­kou­lul­lam­me on ensim­mäi­si­nä Suo­mes­sa käy­tös­sä Tens­tar -ajo­si­mu­laat­to­rit, jot­ka ovat 3-suun­tai­sel­la lii­kea­lus­tal­la varus­tet­tu­ja. 3-suun­tai­sen lii­kea­lus­tan ansios­ta ajo­si­mu­laat­to­ri tar­jo­aa rea­lis­ti­sen koke­muk­sen ja vah­van tun­tu­man aja­mi­seen. Ajo­si­mu­laat­to­ri on erin­omai­nen tapa täy­den­tää oikeal­la autol­la oppimista.

Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa voit har­joi­tel­la muun muas­sa auton hal­lin­taa sekä eri­lai­sia lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta, tur­val­li­ses­sa ja stres­saa­mat­to­mas­sa ympäristössä.

Tutustu kursseihimme ja ilmoittaudu mukaan!

Voit itse vali­ta, mil­lä alu­eel­la ajo­tun­nit haluat suorittaa.

Voit kir­joit­taa toi­veen toi­mi­pis­tees­tä heti ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä, ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­le “Lisä­tie­dot” -koh­taan. Tie­to toi­mi­pis­tees­tä tulee ilmoit­taa meil­le vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa, kun ajo­tun­tien suo­ri­tuk­sen haluat aloittaa.

Tutus­tu kurs­sei­him­me ja ilmoit­tau­du heti mukaan!

Jännittääkö ajotunnit?

Ajo­tun­tien aloi­tus ajo­si­mu­laat­to­ris­sa vähen­tää jän­ni­tys­tä ja stressiä.

Ajo­si­mu­laat­to­ri tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den tutus­tua rau­has­sa auton hal­lin­ta­lait­tei­siin sekä kokeil­la eri­lai­sia lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta ja rea­goi­da nii­hin tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, mikä paran­taa itse­luot­ta­mus­ta ja val­mis­taa parem­min tule­viin oikei­siin lii­ken­teen haasteisiin.