B-KURSSIT
(Henkilöautokurssit)

Jo 10-vuo­den ajan olem­me saa­neet tar­jo­ta tuhan­sil­le tyy­ty­väi­sil­le asiak­kail­lem­me auto­kou­lu­pal­ve­lui­ta, kiitos!

Juh­la­vuo­den kun­niak­si tar­joam­me kuu­kausit­tain vaih­tu­via etu­ja kurs­sei­him­me, voi­mas­sa ole­vat edut löy­dät alta. 

B-KURSSIT
(Henkilöautokurssit)

Jo 10-vuo­den ajan olem­me saa­neet tar­jo­ta tuhan­sil­le tyy­ty­väi­sil­le asiak­kail­lem­me auto­kou­lu­pal­ve­lui­ta, kii­tos! Juh­la­vuo­den kun­niak­si tar­joam­me kuu­kausit­tain vaih­tu­via etu­ja kurs­sei­him­me, voi­mas­sa ole­vat edut löy­dät alta. 

B-Kurssin suoritus

B-Kurs­sien  paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen. Lisä­ku­lu­ja syn­tyy ainoas­taan viran­omais­ku­luis­ta (nämä kulut mak­se­taan suo­raan Tra­fico­mil­le) sekä mah­dol­li­ses­ta lisäopetuksesta.

EAS-kou­lu­tus sekä Ris­ki­kou­lu­tus sisäl­ty­vät aina val­miik­si B-kurs­sien paket­ti­hin­toi­hin. Kurs­sin suo­ri­tus aloi­te­taan verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sel­la. Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-To klo 8–22, Pe-La klo 8–16).

Kurs­sin voit aloit­taa siis ver­kos­sa vaik­ka heti!
(Halu­tes­saan kurs­sin saa suo­ri­tet­tua myös hyvin­kin nopeasti.)

Sel­keät ja läpi­nä­ky­vät hin­nat | Muka­vat ja ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat | Tar­koin rää­tä­löi­dyt paket­ti­vaih­toeh­dot, jois­ta voit vali­ta juu­ri sinul­le sopivimman

Jokai­sel­le asiak­kaal­le mää­ri­te­tään ajo­tun­tien alus­sa oma vas­tuu­opet­ta­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta ope­tus­ta. Kai­kil­la opet­ta­jil­lam­me on pit­kä ja vank­ka koke­mus ajo-opet­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä aina uudet ja tur­val­li­set autot käy­tös­sä (opet­ta­ja ei siis vaih­du joka ajo­tun­nil­le).
Kurs­seil­le otam­me aina vain rajoi­te­tun mää­rän asiak­kai­ta ker­ral­laan, jot­ta pys­tym­me var­mas­ti aina tar­joa­maan kai­kil­le jous­ta­vas­ti ajo­tun­te­ja (ei kuu­kausien jonoja).

Olem­me rää­tä­löi­neet nel­jä eri­lais­ta paket­ti­vaih­toeh­toa kurs­sin suo­ri­tuk­seen. Jos haluat suo­rit­taa lähes kaik­ki ajo­tun­nit oikeal­la autol­la, oman opet­ta­ja­si kans­sa, kan­nat­taa vali­ta Basic tai Pro -paket­ti. Jos haluat hyö­dyn­tää nyky­ai­kai­sia sekä eko­lo­gi­sia ajo­si­mu­laat­to­rei­ta, voit vali­ta esi­mer­kik­si huip­pu­hin­tai­sen Simu­laat­to­ri­kurs­sin (kaik­kiin paket­ti­vaih­toeh­toi­hin on mah­dol­lis­ta ostaa lisäopetusta).

Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ainoas­taan suomeksi.

LUNASTA JOPA 6 LISÄAJOTUNTIA AJOSIMULAATTORISSA!
Edun arvo jopa 282 € 

Ilmoit­tau­du nyt ja lunas­ta lisä­ajo­tun­tie­tu: Mini (3h), Basic (6h) ja Pro (6h). Lisä­ajo­tun­tie­dun ansios­ta pää­set rau­has­sa tutus­tu­maan auton hal­lin­ta­lait­tei­siin sekä har­joit­te­le­maan auton käsit­te­lyä, ennen var­si­nai­sia ajo­tun­te­ja (jol­loin var­si­nai­sil­la ajo­tun­neil­la jää enem­män aikaa muu­hun har­joit­te­luun ja saat ajo­tun­neis­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon irti).

Simu­laat­to­ri­kurs­sin kam­pan­ja­hin­ta voi­mas­sa toistaiseksi. 

Ilmoittaudu ja nappaa etuna jopa 7 lisäajotuntia ajosimulaattorissa! Edun arvo jopa 329 €.

Lunas­ta lisä­ajo­tun­tie­tu ajosimulaattorissa:

Lisä­ajo­tun­tie­dun ansios­ta pää­set rau­has­sa tutus­tu­maan auton hal­lin­ta­lait­tei­siin sekä har­joit­te­le­maan  auton käsit­te­lyä, ennen var­si­nai­sia ajo­tun­te­ja (jol­loin var­si­nai­sil­la ajo­tun­neil­la jää enem­män aikaa muu­hun har­joit­te­luun ja saat ajo­tun­neis­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon irti).

Simu­laat­to­ri­kurs­sin kam­pan­ja­hin­ta 599€ on voi­mas­sa vain tois­tai­sek­si (norm. 787 €). (Oma paik­ka kurs­sil­ta kan­nat­taa siis heti varmistaa!)

LISÄAJOTUNTIETU VOIMASSA VAIN 29.11. - 31.12.2021 ALKAVIIN KURSSEIHIN!

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tit­se vah­vis­tus­vies­tin, vies­tis­tä löy­dät ohjeet edun lunastamiseen.

SIMULAATTORI 

B-KURSSI (Hen­ki­lö­au­to)
631 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK - riskikoulutus) 
 • Säh­köi­nen oppimisympäristö 
 • Net­ree­ni (teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma) 
 • 5,5 ajo­tun­tia (hen­ki­lö­au­tol­la)
 • 8,5 ajo­tun­tia simulaattorissa 
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta) 
HUIPPUHINTA 

MINI 

B-KURSSI (Hen­ki­lö­au­to)
971 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK - riskikoulutus) 
 • Säh­köi­nen oppimisympäristö 
 • Net­ree­ni (teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma) 
 • 8 ajo­tun­tia (hen­ki­lö­au­tol­la)
 • 6 ajo­tun­tia simulaattorissa 
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta) 
 • Etu­na 3 lisä­ajo­tun­tia ajosimulaattorissa! 

BASIC 

B-KURSSI (Hen­ki­lö­au­to)
1103 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK - riskikoulutus) 
 • Säh­köi­nen oppimisympäristö 
 • Net­ree­ni (teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma) 
 • 11 ajo­tun­tia (hen­ki­lö­au­tol­la)
 • 3 ajo­tun­tia simulaattorissa 
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta) 
 • Etu­na 6 lisä­ajo­tun­tia ajosimulaattorissa! 

PRO 

B-KURSSI (Hen­ki­lö­au­to)
1277 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK - riskikoulutus) 
 • Säh­köi­nen oppimisympäristö 
 • Net­ree­ni (teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma) 
 • 13 ajo­tun­tia (hen­ki­lö­au­tol­la)
  sis. liuk­kaal­la-ajo oikeal­la radalla 
 • 1 ajo­tun­ti simu­laat­to­ris­sa (pimeän­ajo)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta) 
 • Etu­na 6 lisä­ajo­tun­tia ajosimulaattorissa! 

B-kurssit myös automaattivaihteisella autolla

Kaik­ki B-kurs­si­pa­ke­tit on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toimipisteessä).

Kun ajo­kort­ti suo­ri­te­taan auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la, tulee ajo­kort­tiin lisä­mer­kin­tä,  sinul­la on oikeus ajaa jat­kos­sa vain auto­maat­ti­vaih­tei­sia auto­ja. Lisä­mer­kin­tä on kui­ten­kin help­po myö­hem­min pois­taa, suo­rit­ta­mal­la uusi ajo­koe manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la, ilman pakol­lis­ta lisäopetusta.

LISÄPALVELUT B-KURSSEIHIN

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan (eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös laskua).

Kat­so myös Auto­kou­lu­ti­li ja osa­mak­su­mah­dol­li­suus, voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suu­ruu­den (kuu­kausie­rät alkaen 40-50€).

Kurssin opetusmaksuun eivät sisälly

*Ei arvioi­ta­vis­sa etu­kä­teen.
Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

Botis­ta löy­dät vas­tauk­set ylei­sim­min kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin. Jos et löy­dä vas­taus­ta kysy­myk­see­si, voit botin kaut­ta hel­pos­ti lähet­tää kysy­myk­se­si suo­raan meil­le - ja saat nopeas­ti vas­tauk­sen sähköpostiin! 🙂

AUTOKOULUN ALOITUS

HUOM.

Haluam­me tar­jo­ta oppi­lail­lem­me mah­dol­li­suu­den, suo­rit­taa ajo­kort­ti edul­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti (täs­tä syys­tä meil­lä ei ole päi­vys­tä­vää toi­mis­toa), mut­ta tur­val­li­ses­ti. Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Ope­tuk­ses­sa koros­te­taan vas­tuu­ta mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­tön huo­mioon ottamisesta.

B-Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (eli kurs­si­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon edel­ly­tet­ty minimiopetus).

Kaik­ki B-kurs­si vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät minimissään:

 • EAS-kou­lu­tuk­sen sekä oppi­mi­sym­pä­ris­tön teo­rian itseo­pis­ke­lua varten
 • 10 ajo­tun­tia (jois­ta osan voi suo­rit­taa ajosimulaattorilla)
 • Ris­ki­kou­lu­tuk­sen (4h teo­ri­aa ja 4 ajo­tun­tia, jois­ta osa suo­ri­te­taan ajosimulaattorilla)
 • Auton käyt­tö ensim­mäi­ses­sä ajokokeessa

EAS-kou­lu­tus­ta ei ole pak­ko suo­rit­taa, jos sinul­la on jo jokin aiem­pi ajo­kort­ti ole­mas­sa (kurs­sin paket­ti­hin­taan täl­lä ei kui­ten­kaan ole vaikutusta).

Ris­ki­kou­lu­tus sisäl­tyy aina val­miik­si B-kurs­si­pa­ket­tei­hin. Ris­ki­kou­lu­tuk­seen sisäl­ty­vä liuk­kaal­la-ajo sekä pimeän­ajo suo­ri­te­taan ajo­si­mu­laat­to­ris­sa.
B-KURSSI PRO -vaih­toeh­dos­sa liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan oikeal­la autol­la, Vihdin/Vantaan oikeal­la ajoharjoitteluradalla.

Kurssihinnat eivät sisällä mitään yllätyskuluja:

Lisä­ku­lu­ja syn­tyy ainoas­taan mah­dol­li­ses­ta lisä­ope­tuk­ses­ta sekä viran­omais­ku­luis­ta (nämä kulut mak­se­taan suo­raan Ajovarmalle).

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan (eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös laskua).

Kat­so myös Auto­kou­lu­ti­li ja osa­mak­su­mah­dol­li­suus, voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suu­ruu­den (kuu­kausie­rät alkaen 40-50€).

Jos sinul­la ei ole mitään aiem­paa koke­mus­ta moot­to­ria­jo­neu­vol­la aja­mi­ses­ta, suo­sit­te­lem­me valit­se­maan Basic tai Pro -vaih­toeh­don, jois­sa suu­rin osa ajo­tun­neis­ta aje­taan oikeal­la autolla.

MEILAHDEN AUTOKOULU | KOKEMUKSIA

Erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua ja ajo-ope­tus­ta. Opet­ta­jat ammat­ti­tai­toi­sia ja kär­si­väl­li­siä. Säh­kö­pos­tei­hin myös vas­tat­tiin aina nopeas­ti ja asial­li­ses­ti. Las­ku­tuk­sen kans­sa ei ollut mitään ongel­maa myös­kään ja tosi hyvin näet mis­tä mak­sat. Ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­len tätä ajo­kou­lua uusil­le kuskeille! 

Bel­la C.A

Vain hyvää sanot­ta­vaa, opis­ke­lu sujui hyvin, aiko­ja simu­laat­to­riin ja ajo­tun­neil­le sai jous­ta­vas­ti, vies­tei­hin vas­tat­tiin nopeas­ti ja ajo-opet­ta­ja oli muka­va ja kärsivällinen 😊. 

Kir­si Koukku

Todel­la ystä­väl­li­nen ja muka­va pal­ve­lu. Erin­omai­nen opettaja. 

Marian­ne Laine

Hyvä paik­ka. Sain ajo­kor­tin noin kah­des­sa kuukaudessa. 

Daniel R

Asiat toi­mi­vat hyvin, vies­tei­hin vas­ta­taan nopeas­ti ja asiat voi hoi­taa netis­sä enim­mäk­seen, mitä itse aina arvos­tan. No, aja­mis­ta ei tie­ten­kään voi sen­tään hoi­taa, mut­ta onnek­si itsel­lä­ni oli erin­omai­nen ajo-opet­ta­ja. Pää­sin läpi ins­sis­tä­kin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, mikä ei ollut itsel­le­ni mikään itses­tään­sel­vyys, kos­ka aras­te­len autol­la aja­mis­ta todel­la pal­jon. Mut­ta, kuten todet­tua, opet­ta­ja oli sii­nä suu­rek­si avuk­si ei vain sik­si, että toki tie­tää, miten aje­taan, mut­ta oli lois­ta­val­la taval­la sekä kan­nus­ta­va että kehi­tys­koh­dat esiintuova. 

Anna Nis­ka­nen