B-KURSSIT
(Henkilöautokurssit)

Mei­lah­den Auto­kou­lu 10-vuot­ta! Kym­me­nen vuo­den aika­na olem­me saa­neet tar­jo­ta tuhan­sil­le asiak­kail­lem­me auto­kou­lu­pal­ve­lui­ta, kii­tos teil­le kai­kil­le! Juh­lan kun­niak­si tar­joam­me kuu­kausit­tain vaih­tu­via etu­ja kurs­sei­him­me, alta löy­dät aina ajan­ta­sai­set edut. Ter­ve­tu­loa autokouluun!

B-Kurssin suoritus

Haluam­me tar­jo­ta oppi­lail­lem­me mah­dol­li­suu­den, suo­rit­taa ajo­kort­ti edul­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti, mut­ta tur­val­li­ses­ti. Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Ope­tuk­ses­sa koros­te­taan vas­tuu­ta mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­tön huo­mioon otta­mi­ses­ta. B-Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen. EAS-kou­lu­tus sekä ris­ki­kou­lu­tus sisäl­ty­vät aina val­miik­si B-kurs­sien pakettihintoihin.

Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ainoas­taan suomeksi.

Muka­vat ja ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat! Jokai­sel­le asiak­kaal­le mää­ri­te­tään ajo­tun­tien alus­sa oma vas­tuu­opet­ta­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta ope­tus­ta. Kai­kil­la opet­ta­jil­lam­me on pit­kä ja vank­ka koke­mus ajo-opet­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä aina uudet ja tur­val­li­set autot käytössä.

ILMOITTAUDU NYT JA SAAT ETUNA 3 LISÄAJOTUNTIA AJOSIMULAATTORISSA!
Edun arvo 141 € 

Lisä­ajo­tun­tie­tu on lunas­tet­ta­vis­sa Mini, Basic ja Pro -kurs­sei­hin. Edun avul­la pää­set har­joit­te­le­maan mm. auton käsit­te­lyä rau­has­sa, ennen var­si­nais­ten ajo­tun­tien aloi­tus­ta (jol­loin myös aikaa var­si­nai­sil­la ajo­tun­neil­la jää enem­män muu­hun harjoitteluun).
Simu­laat­to­ri­kurs­sin kam­pan­ja­hin­ta 599€ on voi­mas­sa vain tois­tai­sek­si, kurs­sin nor­maa­li­hin­ta on 787 €. 

Ilmoittaudu nyt ja saat etuna jopa 7 lisäajotuntia ajosimulaattorissa! Edun arvo jopa 329 €. 

Lunas­ta lisä­ajo­tun­tie­tu ajo­si­mu­laat­to­ris­sa:
B-kurs­si|MINI 3 lisä­ajo­tun­tia, B-kurs­si|Basic 5 lisä­ajo­tun­tia ja B-kurs­si|Pro 7 lisä­ajo­tun­tia.
Edun avul­la pää­set har­joit­te­le­maan mm. auton käsit­te­lyä rau­has­sa, ennen var­si­nais­ten ajo­tun­tien aloi­tus­ta (jol­loin aikaa var­si­nai­sil­la ajo­tun­neil­la jää enem­män muu­hun harjoitteluun).

Simu­laat­to­ri­kurs­sin kam­pan­ja­hin­ta 599€ on voi­mas­sa vain tois­tai­sek­si, kurs­sin nor­maa­li­hin­ta on 787 €. 

LISÄAJOTUNTIETU VOIMASSA VAIN 23.6.-31.7.2021 ALKAVIIN KURSSEIHIN!

B-KURSSI | SIMULAATTORI 599 €

B-KURSSI
SIMULAATTORI 599 €

B‑KURSSI | MINI 929 €

B-KURSSI
MINI 929 €

B-KURSSI | BASIC 1049 €

B-KURSSI
BASIC 1049 €

B-KURSSI | PRO 1213 €

B-KURSSI
PRO 1213 €

B-kurssi automaattivaihteisella autolla

Kaik­ki B-kurs­si­pa­ke­tit on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toimipisteessä).

Kun ajo­kort­ti suo­ri­te­taan auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la, tulee ajo­kort­tiin lisä­mer­kin­tä,  sinul­la on oikeus ajaa jat­kos­sa vain auto­maat­ti­vaih­tei­sia auto­ja. Lisä­mer­kin­tä on kui­ten­kin help­po myö­hem­min pois­taa, suo­rit­ta­mal­la uusi ajo­koe manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la, ilman pakol­lis­ta lisäopetusta.

LISÄPALVELUT B-KURSSEIHIN

Kurssin opetusmaksuun eivät sisälly

*Ei arvioi­ta­vis­sa etu­kä­teen.
Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

AUTOKOULUN ALOITUS

HUOM.

B-Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (eli kurs­si­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon edel­ly­tet­ty minimiopetus).

Kaik­ki B-kurs­si vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät minimissään:

  • EAS-kou­lu­tuk­sen sekä oppi­mi­sym­pä­ris­tön teo­rian itseo­pis­ke­lua varten
  • 10 ajo­tun­tia (jois­ta osan voi suo­rit­taa ajosimulaattorilla)
  • Ris­ki­kou­lu­tuk­sen (4h teo­ri­aa ja 4 ajo­tun­tia, jois­ta osa suo­ri­te­taan ajosimulaattorilla)
  • Auton käyt­tö ensim­mäi­ses­sä ajokokeessa

EAS-kou­lu­tus­ta ei ole pak­ko suo­rit­taa, jos sinul­la on jo jokin aiem­pi ajo­kort­ti ole­mas­sa (kurs­sin paket­ti­hin­taan täl­lä ei kui­ten­kaan ole vaikutusta).

Ris­ki­kou­lu­tus sisäl­tyy aina val­miik­si B-kurs­si­pa­ket­tei­hin. Ris­ki­kou­lu­tuk­seen sisäl­ty­vä liuk­kaal­la-ajo sekä pimeän­ajo suo­ri­te­taan ajo­si­mu­laat­to­ris­sa.
B-KURSSI PRO -vaih­toeh­dos­sa liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan oikeal­la autol­la, Vihdin/Vantaan oikeal­la ajoharjoitteluradalla.

Kurssihinnat eivät sisällä mitään yllätyskuluja:

Lisä­ku­lu­ja syn­tyy ainoas­taan mah­dol­li­ses­ta lisä­ope­tuk­ses­ta sekä Ajo­var­mal­le mak­set­ta­vis­ta viran­omais­ku­luis­ta (nämä kulut mak­se­taan suo­raan Ajovarmalle).

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan (eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös las­kua). Kurs­si­mak­sut tulee myös olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta. Kat­so myös Auto­kou­lu­ti­li ja osa­mak­su­mah­dol­li­suus, voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suu­ruu­den (kuu­kausie­rät alkaen 40-50€).

Jos sinul­la ei ole mitään aiem­paa koke­mus­ta moot­to­ria­jo­neu­vol­la aja­mi­ses­ta, suo­sit­te­lem­me valit­se­maan Basic tai Pro -vaih­toeh­don, jois­sa suu­rin osa ajo­tun­neis­ta aje­taan oikeal­la autolla.