Paras aika hankkia ajokortti!

B-Kurs­siem­me paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen ja vaa­dit­ta­van perus­o­pe­tuk­sen.
Olem­me raken­ta­neet nel­jä eri­lais­ta ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta paket­tia, jois­ta voit vali­ta itsel­le­si mieluisimman. 

Jos haluat suo­rit­taa ajo­tun­nit pää­osin oikeal­la autol­la, oman opet­ta­ja­si kans­sa, kan­nat­taa vali­ta Basic tai Pro -paket­ti. Jos haluat hyö­dyn­tää nyky­ai­kai­sia ja eko­lo­gi­sia ajo­si­mu­laat­to­rei­ta, valit­se esi­mer­kik­si huip­pu­hin­tai­nen B-kurs­si | Simulaattori.

Ajo­tun­neil­le toi­mi­pis­tei­tä on usei­ta ja ajo­tun­te­ja on jous­ta­vas­ti tar­jol­la (ei kuu­kausien jono­ja). Kurs­sin voi suo­rit­taa manu­aa­lil­la tai auto­maa­til­la. Kes­ki­mää­rin kurs­sin suo­ri­tuk­seen kuluu aikaa noin 2-3 kuu­kaut­ta, halu­tes­sa­si kurs­sin suo­ri­tus onnis­tuu myös nopeam­min (jopa muu­ta­mas­sa vii­kos­sa). Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ainoas­taan suomeksi.

Kurs­sin las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös las­kua. (Kurs­si­mak­sua ei las­ku­te­ta heti ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä.) Myös osa­mak­su­mah­dol­li­suus, näin voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suuruuden.

MEILAHDEN AUTOKOULU JO 10-VUOTTA!
Juh­la­vuo­den kun­niak­si tar­joam­me huip­pue­tu­ja kursseihimme!

ETUNA JOPA 9 LISÄAJOTUNTIA AJOSIMULAATTORISSA!
Edun arvo 423 € 

OTA AJOTUNNEISTA KAIKKI HYÖTY IRTI! | MEILAHDEN AUTOKOULU 10-v!
Ilmoit­tau­du kurs­sil­le nyt ja lunas­ta lisä­ajo­tun­tie­tu:
Mini (3h), Basic (9h) ja Pro (9h).
Lisä­ajo­tun­tie­dun ansios­ta pää­set rau­has­sa tutus­tu­maan auton hal­lin­ta­lait­tei­siin sekä har­joit­te­le­maan auton käsit­te­lyä, jo ennen var­si­nai­sia ajo­tun­te­ja (var­si­nai­sil­la ajo­tun­neil­la aikaa jää täl­löin enem­män muu­hun har­joit­te­luun ja saat ajo­tun­neis­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon irti). 

B-kurssi | Hinnat

Kaik­ki B-kurs­si­pa­ket­tim­me sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen, joka tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen tut­kin­toi­hin osal­lis­tu­mis­ta (myös EAS- sekä Ris­ki­kou­lu­tuk­sen). Lisä­ku­lu­ja kurs­si­pa­ket­tei­hin syn­tyy ainoas­taan viran­omais­ku­luis­ta sekä mah­dol­li­ses­ta lisä­ope­tuk­ses­ta. (Kurs­si­pa­ket­tien nimet ovat auto­kou­lu­koh­tai­sia (eli sisäl­löt vaih­te­le­vat autokouluittain).)

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se sekä tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si. Kurs­sin suo­ri­tus aloi­te­taan verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sel­la (verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-Pe klo 9–21 ja La klo 10–14).).
Kurs­si las­ku­te­taan ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan (ei heti ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä). 

Auto­kou­lul­lam­me on käy­tös­sä ensim­mäi­si­nä Suo­mes­sa upo­uu­det Tens­tar -ajo­si­mu­laat­to­rit, jot­ka ovat 3-suun­tai­sel­la lii­kea­lus­tal­la varus­tet­tu­ja! Lii­kea­lus­tan ansios­ta ajo­si­mu­laat­to­ri tar­jo­aa rea­lis­ti­sen koke­muk­sen ja vah­van tun­tu­man aja­mi­seen. Ajo­si­mu­laat­to­ri on erin­omai­nen tapa täy­den­tää oikeal­la autol­la oppi­mis­ta, pää­set rau­has­sa har­joit­te­le­maan tur­val­li­ses­sa ja stres­saa­mat­to­mas­sa ympäristössä. 
Ilmoit­tau­du kurs­sil­le heti ja tule testaamaan! 

SIMULAATTORI 

B-KURSSI (Hen­ki­lö­au­to)
631 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK - riskikoulutus) 
 • Säh­köi­nen oppimisympäristö 
 • Teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma 
 • 5,5 ajo­tun­tia (hen­ki­lö­au­tol­la)
 • 8,5 ajo­tun­tia simulaattorissa 
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta) 
KAMPANJAHINTA 

MINI 

B-KURSSI (Hen­ki­lö­au­to)
971 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK - riskikoulutus) 
 • Säh­köi­nen oppimisympäristö 
 • Teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma 
 • 8 ajo­tun­tia (hen­ki­lö­au­tol­la)
 • 6 ajo­tun­tia simulaattorissa 
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta) 
 • Etu­na 3 lisä­ajo­tun­tia ajo­si­mu­laat­to­ris­sa! (edun arvo 141€)

BASIC 

B-KURSSI (Hen­ki­lö­au­to)
1103 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK - riskikoulutus) 
 • Säh­köi­nen oppimisympäristö 
 • Teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma 
 • 11 ajo­tun­tia (hen­ki­lö­au­tol­la)
 • 3 ajo­tun­tia simulaattorissa 
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta) 
 • Etu­na 9 lisä­ajo­tun­tia ajo­si­mu­laat­to­ris­sa! (edun arvo 423€)

PRO 

B-KURSSI (Hen­ki­lö­au­to)
1277 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (EAS)
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK - riskikoulutus) 
 • Säh­köi­nen oppimisympäristö 
 • Teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma 
 • 13 ajo­tun­tia (hen­ki­lö­au­tol­la)
  sis. liuk­kaal­la-ajo oikeal­la radalla 
 • 1 ajo­tun­ti simu­laat­to­ris­sa (pimeän­ajo)
 • Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta) 
 • Etu­na 9 lisä­ajo­tun­tia ajo­si­mu­laat­to­ris­sa! (edun arvo 423€)

LISÄPALVELUT B-KURSSEIHIN

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan (eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös las­kua). Kurs­si mak­sua ei las­ku­te­ta heti ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Kat­so myös Auto­kou­lu­ti­li ja osa­mak­su­mah­dol­li­suus, voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suu­ruu­den (kuu­kausie­rät alkaen 40-50€).

Kurssin opetusmaksuun eivät sisälly

*Ei arvioi­ta­vis­sa etu­kä­teen.
Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

B-kurssit myös automaattivaihteisella autolla

Kaik­ki B-kurs­si­pa­ke­tit on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toimipisteessä).

Ilmoit­tau­tues­sa­si kurs­sil­le, kir­joi­ta “Lisä­tie­dot” -koh­taan tie­to, jos haluat suo­rit­taa kurs­sin automaatilla. 

Kun ajo­kort­ti suo­ri­te­taan auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la, tulee ajo­kort­tiin lisä­mer­kin­tä,  sinul­la on oikeus ajaa jat­kos­sa vain auto­maat­ti­vaih­tei­sia auto­ja. Lisä­mer­kin­tä on kui­ten­kin help­po myö­hem­min pois­taa, suo­rit­ta­mal­la uusi ajo­koe manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la, ilman pakol­lis­ta lisäopetusta.

Kysy Botilta

Jos et löy­dä vas­taus­ta kysy­myk­see­si, jätä kysy­myk­se­si meil­le hel­pos­ti vies­til­lä botin kaut­ta - saat vas­tauk­sen pian sähköpostiisi.

Kuinka autokoulu etenee?

Ilmoittaudu autokouluun 

Kurs­se­ja alkaa jatkuvasti!
Eli kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen voit vaik­ka heti aloit­taa. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se sekä tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si. Ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta var­ten löy­dät omal­ta kurs­si­si­vul­ta­si (heti etusivulta). 

Kirjaudu sisään omalle kurssisivullesi 

Kun kir­jau­dut  sisään kurs­si­si­vul­le­si, löy­dät heti etusi­vul­ta “askel aske­leel­ta” -ohjeis­tuk­sen kurs­sin suo­ri­tuk­seen. Kurs­si­si­vul­ta­si löy­dät verk­ko­tun­tien lisäk­si myös säh­köi­sen oppi­mi­sym­pä­ris­tön (teh­tä­viä) sekä teo­ria­ko­keen harjoitusohjelman. 

Kurssin aloitus verkkotuntien suorituksella 

Aloi­ta verk­ko­tun­tien suo­ri­tus omal­la kurs­si­si­vul­la­si. EAS-verk­ko­tun­nit (4) tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen teo­ria­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta, mut­ta suo­sit­te­lem­me suo­rit­ta­maan myös Ris­ki­kou­lu­tuk­sen verk­ko­tun­nit (4) heti kurs­sin alku­puo­lel­la (teo­ria­ko­kees­sa kysy­tään myös ris­kien­tun­nis­ta­mi­seen liit­ty­viä kysymyksiä). 

Valitse mieluisa toimipiste ja aloita ajotunnit 

Ajo­tun­te­ja var­ten sinul­le vali­taan oma vas­tuu­opet­ta­ja ja hänen kans­saan pää­set sopi­maan ajo­tun­neis­ta. Osan ajo­tun­neis­ta voi halu­tes­saan kor­va­ta ajo­si­mu­laat­to­ril­la. Käy­tös­säm­me ovat Tens­tar ajo­si­mu­laat­to­rit - lii­kea­lus­tal­la varustettuna! 

Miksi valita meilahden autokoulu?

Ammattitaitoiset ja mukavat opettajat 

Jokai­sel­le asiak­kaal­le mää­ri­te­tään ajo­tun­tien alus­sa oma vas­tuu­opet­ta­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta ope­tus­ta (opet­ta­jat ja autot eivät siis vaih­du jokai­sel­la tun­nil­la). Opet­ta­jil­lam­me on pit­kä ja vank­ka koke­mus ajo-opet­ta­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä aina uudet ja tur­val­li­set autot käytössä. 

Ylivoimaisesti parhaimmat hinnat ja selkeät kurssipaketit 

Kaik­ki paket­ti­vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät kai­ken vaa­dit­ta­van perus­o­pe­tuk­sen. Kaik­kiin paket­ti­vaih­toeh­toi­hin on myös mah­dol­lis­ta ostaa lisä­ope­tus­ta. Ajo­tun­tien lopul­lis­ta mää­rää ei tar­vit­se etu­kä­teen päät­tää, vaan mah­dol­li­sis­ta lisä­ajo­tun­neis­ta voit sopia oman opet­ta­ja­si kans­sa, ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen myötä. 

Ajotunteja joustavasti tarjolla - useita toimipisteitä 

Kurs­seil­le otam­me vain rajoi­te­tun mää­rän asiak­kai­ta ker­ral­laan, jot­ta pys­tym­me var­mas­ti aina tar­joa­maan kai­kil­le jous­ta­vas­ti ajo­tun­te­ja (ajo­tun­neil­le ei tar­vit­se viik­ko­ja, saa­ti­ka kuu­kausia jonot­taa). Uuden­maan alu­eel­ta löy­tyy usei­ta eri toi­mi­pis­tei­tä ajo­tun­neil­le! Lisä­ajo­tun­tien hin­ta 72 €/ajotunti (50min).

MEILAHDEN AUTOKOULU | KOKEMUKSIA

Todel­la hyvin on men­nyt, ja asial­li­nen auto­kou­lu kai­kin­puo­lin. Ilmoit­tau­duin itse tuol­le simu­laat­to­ri­kurs­sil­le ja on vain hyvää sanot­ta­vaa 🌷 Saman­tien sain kaik­ki ajo­tun­nit varat­tua ja aloi­tet­tua (simu­laat­to­ria­jot ja nor­mia­jot). Asia­kas­pal­ve­lu vas­taa nopeas­ti ja ovat aut­ta­vai­sia. Vain posi­tii­vi­sia koke­muk­sia. Suo­sit­te­len kaikille👍 

Asiat toi­mi­vat hyvin, vies­tei­hin vas­ta­taan nopeas­ti ja asiat voi hoi­taa netis­sä enim­mäk­seen, mitä itse aina arvos­tan. No, aja­mis­ta ei tie­ten­kään voi sen­tään hoi­taa, mut­ta onnek­si itsel­lä­ni oli erin­omai­nen ajo-opet­ta­ja. Pää­sin läpi ins­sis­tä­kin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, mikä ei ollut itsel­le­ni mikään itses­tään­sel­vyys, kos­ka aras­te­len autol­la aja­mis­ta todel­la pal­jon. Mut­ta, kuten todet­tua, opet­ta­ja oli sii­nä suu­rek­si avuk­si ei vain sik­si, että toki tie­tää, miten aje­taan, mut­ta oli lois­ta­val­la taval­la sekä kan­nus­ta­va että kehi­tys­koh­dat esiintuova. 

Suo­sit­te­len, auto­kou­lu kes­ti 1,5 kk. Tosi hyvä ajo-opettaja. 

Erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua ja ajo-ope­tus­ta. Opet­ta­jat ammat­ti­tai­toi­sia ja kär­si­väl­li­siä. Säh­kö­pos­tei­hin myös vas­tat­tiin aina nopeas­ti ja asial­li­ses­ti. Las­ku­tuk­sen kans­sa ei ollut mitään ongel­maa myös­kään ja tosi hyvin näet mis­tä mak­sat. Ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­len tätä ajo­kou­lua uusil­le kuskeille! 

Todel­la ystä­väl­li­nen ja muka­va pal­ve­lu. Erin­omai­nen opettaja. 

Hyvä paik­ka. Sain ajo­kor­tin noin kah­des­sa kuukaudessa. 

Vain hyvää sanot­ta­vaa, opis­ke­lu sujui hyvin, aiko­ja simu­laat­to­riin ja ajo­tun­neil­le sai jous­ta­vas­ti, vies­tei­hin vas­tat­tiin nopeas­ti ja ajo-opet­ta­ja oli muka­va ja kärsivällinen 😊. 

aJOKORTTI KUSTANNUSTEHOKKASTI

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kus­tan­nus­te­hok­kaan vaih­toeh­don kurs­sin suo­ri­tuk­seen. Pää­kou­lul­la ei lain­kaan ole päi­vys­tä­vää toi­mis­toa (mikä näkyy suo­raan kurs­si­hin­nois­sam­me), hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ainoas­taan erik­seen sovit­taes­sa (pää­asias­sa opet­ta­jat ovat jat­ku­vas­ti ajotunneilla).

Täs­tä syys­tä kaik­ki asia­kas­pal­ve­lun yhtey­de­no­tot tulee teh­dä säh­köi­ses­ti (säh­kö­pos­ti tai yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke), näin saat myös nopeim­min vas­tauk­sen asi­aa­si ja pys­tym­me myös huo­mioi­maan asian kii­reel­li­syy­den. Asia­kas­pal­ve­lun kaut­ta saa aina vas­tauk­sen, nor­maa­lis­ti vie­lä hyvin­kin nopeasti.

Ajo­tun­neis­ta sovit suo­raan oman ajo-opet­ta­ja­si kans­sa, häneen voit olla hel­pos­ti suo­raan yhtey­des­sä puhe­li­mit­se sekä viestitse. 

Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä. Ope­tuk­ses­sa koros­te­taan vas­tuu­ta mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta ja ympä­ris­tön huo­mioon ottamisesta.

B-Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (eli kurs­si­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon edel­ly­tet­ty minimiopetus).

Kaik­ki B-kurs­si vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät minimissään:

 • EAS-kou­lu­tuk­sen sekä oppi­mi­sym­pä­ris­tön teo­rian itseo­pis­ke­lua varten
 • 10 ajo­tun­tia (jois­ta osan voi suo­rit­taa ajosimulaattorilla)
 • Ris­ki­kou­lu­tuk­sen (4h teo­ri­aa ja 4 ajo­tun­tia, jois­ta osa suo­ri­te­taan ajosimulaattorilla)
 • Auton käyt­tö ensim­mäi­ses­sä ajokokeessa

EAS-kou­lu­tus­ta ei ole pak­ko suo­rit­taa, jos sinul­la on jo jokin aiem­pi ajo­kort­ti olemassa.

Ris­ki­kou­lu­tus sisäl­tyy aina val­miik­si B-kurs­si­pa­ket­tei­hin. Ris­ki­kou­lu­tuk­seen sisäl­ty­vä liuk­kaal­la-ajo sekä pimeän­ajo suo­ri­te­taan ajo­si­mu­laat­to­ris­sa.
B-kurs­si Pro -vaih­toeh­dos­sa liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan oikeal­la autol­la, Vihdin/Vantaan ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la (Pro-kurs­sin paket­ti­hin­ta sisäl­tää val­miik­si myös rata­mak­sun 80€).

Kurssihinnat eivät sisällä mitään yllätyskuluja:

Lisä­ku­lu­ja syn­tyy ainoas­taan mah­dol­li­ses­ta lisä­ope­tuk­ses­ta sekä viran­omais­ku­luis­ta (jot­ka mak­se­taan suo­raan Ajovarmalle).

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan (eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös laskua).

Kat­so myös Auto­kou­lu­ti­li ja osa­mak­su­mah­dol­li­suus, voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suu­ruu­den (kuu­kausie­rät alkaen 40-50€).

Jos sinul­la ei ole mitään aiem­paa koke­mus­ta moot­to­ria­jo­neu­vol­la aja­mi­ses­ta, suo­sit­te­lem­me valit­se­maan vaih­toeh­don, jois­sa suu­rin osa ajo­tun­neis­ta aje­taan oikeal­la autol­la. Toki kaik­kiin paket­ti­vaih­toeh­toi­hin voi halu­tes­saan ostaa lisä­ajo­tun­te­ja, juu­ri sen ver­ran kuin tar­peen. (Mah­dol­lis­ten lisä­ajo­tun­tien mää­rää ei tar­vit­se päät­tää etu­kä­teen, näis­tä voit tar­vit­taes­sa sopia oman opet­ta­ja­si kans­sa ope­tuk­sen edetessä.)