B-KURSSIT

(Henkilöautokurssit)

B-KURSSIT

(Henkilöautokurssit)

Haluatko saada ajokortin mahdollisimman edullisesti ja nopeasti, mutta turvallisesti?

B-kurs­sit koos­tu­vat aina kol­mes­ta osios­ta:
EAS-kou­lu­tus 4h (verk­ko­tun­nit), ajo­tun­nit 10h sekä Ris­ki­kou­lu­tus 4h (verk­ko­tun­nit) + 4h (ajo­tun­nit).

Osan ajo­tun­neis­ta voi halu­tes­saan kor­va­ta ajosimulaattorilla.

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-To klo 8–22, Pe-La klo 8–16).

Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ainoas­taan suomeksi.

HUOM. B-KURSSIEN PAKETTIHINNAT sisäl­tä­vät val­miik­si KAIKEN PAKOLLISEN perusopetuksen.

Ei yllä­tys­ku­lu­ja!

ILMOITTAUDU NYT JA SAAT ETUNA 3 LISÄAJOTUNTIA AJOSIMULAATTORISSA!

Lisä­ajo­tun­tie­tu on lunas­tet­ta­vis­sa Mini, Basic ja Pro -kurs­sei­hin. Edun arvo 141 €.
Simu­laat­to­ri­kurs­sin kam­pan­ja­hin­ta on voi­mas­sa vain tois­tai­sek­si, kurs­sin nor­maa­li­hin­ta on 787 €. (Huom. Paik­ko­ja rajoitetusti!)
Kaik­ki B-kurs­si­pa­ke­tit on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hintaan.

B-KURSSI | SIMULAATTORI 599 €

B-KURSSI
SIMULAATTORI 599 €

B‑KURSSI | MINI 929 €

B-KURSSI
MINI 929 €

B-KURSSI | BASIC 1049 €

B-KURSSI
BASIC 1049 €

B-KURSSI | PRO 1213 €

B-KURSSI
PRO 1213 €

SÄHKÖAUTOT EIVÄT OLE ENÄÄ TULEVAISUUTTA, NE OVAT TÄÄLLÄ NYT!

Ota askel koh­ti hii­li­diok­si­di­ton­ta liik­ku­mis­ta, valit­se ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen vaih­toeh­to ja suo­ri­ta kurs­si auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la sähköautolla!

SÄHKÖAUTOT EIVÄT OLE ENÄÄ TULEVAISUUTTA, NE OVAT TÄÄLLÄ NYT!

Ota askel koh­ti hii­li­diok­si­di­ton­ta liik­ku­mis­ta, valit­se ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen vaih­toeh­to ja suo­ri­ta kurs­si auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la sähköautolla!

Tes­lan tun­nis­taa kaik­ki, mut­ta har­va on pääs­syt edes kyy­tiin. Nyt sinul­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa auto­kou­lu ääret­tö­män tehok­kaal­la, mut­ta maa­il­man tur­val­li­sim­mal­la säh­kö­au­tol­la. Opi uusin tek­no­lo­gia jo autokoulussa!

B-KURSSI | e-KURSSI 599 €

EAS-kou­lu­tus 4h (teo­riao­suus)

Ajo­tun­nit (autol­la) 5h + ajo­si­mu­laat­to­ril­la 5h

Ris­ki­kou­lu­tus 4 teo­ria­tun­tia + 4 ajo­tun­tia (0,5 ajo­tun­tia autol­la sekä 3,5 ajosimulaattorituntia)

Auton käyt­tö kul­jet­ta­ja­tut­kin­nos­sa (á 1 kerta)

Kun suo­ri­tat kurs­sin auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autolla/Teslalla, saat jat­kos­sa ajaa vain auto­maat­ti­vaih­tei­sia auto­ja. Halu­tes­sa­si tämä lisä­mer­kin­tä on help­po myö­hem­min pois­taa, suo­rit­ta­mal­la uusi ajo­koe manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la (ilman pakol­lis­ta lisäopetusta).

B-KURSSI
e-KURSSI 599 €

Kun suo­ri­tat kurs­sin auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autolla/Teslalla, saat jat­kos­sa ajaa vain auto­maat­ti­vaih­tei­sia auto­ja. Halu­tes­sa­si tämä lisä­mer­kin­tä on help­po myö­hem­min pois­taa, suo­rit­ta­mal­la uusi ajo­koe manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la (ilman pakol­lis­ta lisäopetusta).

LISÄPALVELUT B-KURSSEIHIN:

Kaik­ki B-kurs­si­pa­ke­tit on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan (Mei­lah­den toimipisteessä).

B-kurssi automaattivaihteisella autolla:

B-kurssi automaattivaihteisella autolla:

Kun ajo­kort­ti suo­ri­te­taan auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la, tulee ajo­kort­tiin lisä­mer­kin­tä,  sinul­la on oikeus ajaa jat­kos­sa vain auto­maat­ti­vaih­tei­sia auto­ja. Lisä­mer­kin­tä on kui­ten­kin help­po myö­hem­min pois­taa, suo­rit­ta­mal­la uusi ajo­koe manu­aa­li­vaih­tei­sel­la autol­la, ilman pakol­lis­ta lisäopetusta.

Kurssin opetusmaksuun eivät sisälly:

*Ei arvioi­ta­vis­sa etu­kä­teen.
Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

AUTOKOULUN

  • Sel­keät ja edul­li­set paket­ti­hin­nat, ei yllä­tys­ku­lu­ja! Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me mah­dol­li­suu­den, suo­rit­taa ajo­kort­ti oikeas­ti edul­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti, mut­ta turvallisesti.
  • Teo­ria­tun­nit suo­ri­tat hel­pos­ti etä­nä! Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa juu­ri sil­loin kun sinul­le itsel­le par­hai­ten sopii. 
  • Lois­ta­vat sijain­nit! Toi­mi­pis­tei­tä ajo­tun­neil­le on useam­pia Uuden­maan alueella.
  • Muka­vat ja ammat­ti­tai­toi­set opet­ta­jat! Sinul­le vali­taan oma hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu­opet­ta­ja, jot­ta voim­me tar­jo­ta laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta ope­tus­ta (opet­ta­jat ja autot eivät siis vaih­du jokai­sel­la tunnilla).
  • Uudet ja tur­val­li­set autot! Ope­tuk­sen tavoit­tee­na on antaa oppi­laal­le perus­val­miu­det kul­jet­taa ajo­neu­voa tur­val­li­ses­ti liikenteessä.

Kurs­se­ja alkaa jat­ku­vas­ti, ilmoit­tau­du sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la verk­ko­tun­nit haluat aloit­taa. Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (pyhi­nä val­vo­mo on sul­jet­tu). Voit suo­rit­taa verk­ko­tun­te­ja omaan tah­tii­si, voit suo­rit­taa kaik­ki verk­ko­tun­nit ker­ral­la tai esi­mer­kik­si yhden tun­nin päi­väs­sä. Päi­vän vii­mei­nen verk­ko­tun­ti tulee aloit­taa vii­meis­tään tun­tia ennen val­vo­mon sulkeutumista.

Kurs­si­pa­ke­teis­ta voit vali­ta min­kä vain itse haluat. Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen, B-luo­kan ajo­kort­tia var­ten. Lisä­tun­te­ja paket­tei­hin voi ostaa, lisä­ajo­tun­tien hin­ta B-kurs­si­lai­sil­le on 67 € / ajo­tun­ti (50min).

Jos sinul­la ei ole mitään aiem­paa koke­mus­ta moot­to­ria­jo­neu­vol­la aja­mi­ses­ta, niin suo­sit­te­lem­me valit­se­maan Basic tai Pro -vaih­toeh­don, jois­sa suu­rin osa ajo­tun­neis­ta aje­taan oikeal­la autolla.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se. Vah­vis­tus­vies­tis­tä löy­dät omat tun­nuk­set kurs­si­si­vul­le­si sekä ohjeet kurs­sin aloi­tus­ta varten!

Kun kir­jau­dut  sisään kurs­si­si­vul­le­si, löy­dät heti etusi­vul­ta B-kurs­sin suo­ri­tus­oh­jeen - kurs­sioh­jees­ta löy­dät ohjeet “askel aske­leel­ta” -kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen. Nämä ohjeet kan­nat­taa lukea läpi ensim­mäi­se­nä. Myö­hem­min voit aina pala­ta ohjei­siin, sitä mukaan kun kurs­si etenee.

Kurs­si­si­vul­ta­si löy­dät verk­ko­tun­tien lisäk­si myös oppi­mi­sym­pä­ris­tön (vapaa­eh­toi­sia teh­tä­viä ja taso­ko­kei­ta) sekä Net­ree­nin (teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma).

Teo­ria­tun­nit suo­ri­tat hel­pos­ti verk­ko­tun­tei­na sil­loin kun sinul­le par­hai­ten sopii. Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-Ke klo 14–22, To klo 8–22, Pe-La klo 8–16). Pyhä­päi­vi­nä val­vo­mo on suljettu.

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa omaan tah­tii­si, voit suo­rit­taa kaik­ki verk­ko­tun­nit ker­ral­la tai esi­mer­kik­si aina yhden tun­nin päi­väs­sä. Päi­vän vii­mei­nen verk­ko­tun­ti tulee aloit­taa vii­meis­tään tun­tia ennen val­vo­mon sulkeutumista.

Kurs­si­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy itseo­pis­ke­lua var­ten myös säh­köi­nen oppi­mi­sym­pä­ris­tö sekä Net­ree­ni eli teo­ria­ko­keen harjoitusohjelma.

Kurs­siin sisäl­tyy yhteen­sä 8 verk­ko­tun­tia (4h EAS-kou­lu­tus ja 4h ris­ki­kou­lu­tus). Kaik­ki verk­ko­tun­nit kan­nat­taa suo­rit­taa heti kurs­sin alus­sa. EAS-kou­lu­tus täy­tyy olla suo­ri­tet­tu­na ennen teo­ria­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta, ris­ki­kou­lu­tuk­sen teo­riao­suus täy­tyy olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta (mut­ta teo­ria­ko­kees­sa kysy­tään myös ris­kien­tun­nis­ta­mi­seen liit­ty­viä kysymyksiä).

Kun teo­riao­suus on suo­ri­tet­tu ja olet pian teo­ria­ko­kee­seen osal­lis­tu­mas­sa, voi­daan myös ajo­tun­nit aloittaa.

Ajo­tun­te­ja var­ten sinul­le vali­taan oma vas­tuu­opet­ta­ja, toi­mi­pis­teen ajo­tun­neil­le voit itse valita!

Kun ajo­tun­nit haluat aloit­taa, ilmoi­ta sii­tä meil­le asia­kas­pal­ve­luun (asiakaspalvelu@meilahdenautokoulu.fi).
Kun sinul­le on valit­tu oma opet­ta­ja, on hän sinuun suo­raan yhtey­des­sä ja voit­te ajo­tun­neis­ta yhdes­sä sopia.

Osan ajo­tun­neis­ta voi halu­tes­saan kor­va­ta ajo­si­mu­laat­to­ril­la. Käy­tös­säm­me ole­vat DRIVE! Ajo­si­mu­laat­to­rit ovat kehi­tet­ty yhteis­työs­sä Suo­men Auto­kou­lu­lii­ton kans­sa juu­ri suo­ma­lais­ta ajo-ope­tus­ta varten.

Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit suo­ri­te­taan simu­laat­to­ri­ti­las­sa Mei­lah­des­sa ja ajat simu­lat­to­riin vara­taan asia­kas­pal­ve­lus­ta sähköpostitse.

HUOM.

B-Kurs­sien paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken pakol­li­sen perus­o­pe­tuk­sen B‑luokan ajo­kort­tia var­ten (eli kurs­si­pa­ket­tei­hin sisäl­tyy kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon edel­ly­tet­ty minimiopetus).

Kaik­ki B-kurs­si vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät minimissään:

  • EAS-kou­lu­tuk­sen sekä oppi­mi­sym­pä­ris­tön teo­rian itseo­pis­ke­lua varten
  • 10 ajo­tun­tia (jois­ta osan voi suo­rit­taa ajosimulaattorilla)
  • Ris­ki­kou­lu­tuk­sen (4h teo­ri­aa ja 4 ajo­tun­tia, jois­ta osa suo­ri­te­taan ajosimulaattorilla)
  • Auton käyt­tö ensim­mäi­ses­sä ajokokeessa

EAS-kou­lu­tus­ta ei ole pak­ko suo­rit­taa, jos sinul­la on jo jokin aiem­pi ajo­kort­ti ole­mas­sa (kurs­sin paket­ti­hin­taan täl­lä ei kui­ten­kaan ole vaikutusta).

Ris­ki­kou­lu­tus sisäl­tyy aina val­miik­si B-kurs­si­pa­ket­tei­hin. Ris­ki­kou­lu­tuk­seen sisäl­ty­vä liuk­kaal­la-ajo sekä pimeän­ajo suo­ri­te­taan ajo­si­mu­laat­to­ris­sa.
B-KURSSI PRO -vaih­toeh­dos­sa liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan oikeal­la autol­la, Vihdin/Vantaan oikeal­la ajoharjoitteluradalla.

Kurs­si­hin­nat eivät sisäl­lä mitään yllä­tys­ku­lu­ja. Lisä­ku­lu­ja syn­tyy ainoas­taan mah­dol­li­ses­ta lisä­ope­tuk­ses­ta sekä Ajo­var­mal­le mak­set­ta­vis­ta viran­omais­ku­luis­ta (nämä kulut mak­se­taan suo­raan Ajovarmalle).

Las­ku­tus tapah­tuu ope­tuk­sen ete­ne­mi­sen mukaan (eli samaa vauh­tia kun suo­ri­tuk­sia ker­tyy, ker­tyy myös las­kua). Kurs­si­mak­sut tulee myös olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta. Kat­so myös Auto­kou­lu­ti­li ja osa­mak­su­mah­dol­li­suus, voit itse vali­ta kuu­kausie­rän suu­ruu­den (kuu­kausie­rät alkaen 40-50€).

Jos sinul­la ei ole mitään aiem­paa koke­mus­ta moot­to­ria­jo­neu­vol­la aja­mi­ses­ta, suo­sit­te­lem­me valit­se­maan Basic tai Pro -vaih­toeh­don, jois­sa suu­rin osa ajo­tun­neis­ta aje­taan oikeal­la autolla.