Kuinka paljon ajokortti maksaa?

Kuinka voit vertailla autokoulujen hintoja?
Entä minkälaisia asioita kannattaa huomioida ennen kurssin ja autokoulun valintaa?

Ajokortin suoritus

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­mi­seen tar­vit­set B-luo­kan ajokortin.

Mis­tä ajo­kor­tin hin­ta koos­tuu ja mitä pakol­lis­ta ope­tus­ta B-kurs­siin sisäl­tyy? Mitä kan­nat­taa huo­mioi­da, kun haluat ver­tail­la auto­kou­lu­jen sekä B-kurs­sien hin­to­ja? Mis­tä ja mitä yllät­tä­viä lisä­ku­lu­ja voi kurs­siin syntyä?

Kym­me­nen vuo­den aika­na olem­me saa­neet tar­jo­ta tuhan­sil­le tyy­ty­väi­sil­le asiak­kail­lem­me autokoulupalveluita.

Olem­me tänä vuon­na saa­neet pal­jon kysy­myk­siä aihee­seen liit­tyen ja täs­tä syys­tä koko­sim­me teil­le info­pa­ke­tin aihees­ta. Alla ker­rom­me, mitä kulu­ja kurs­sis­ta voi aiheu­tua ja mihin kan­nat­taa kiin­nit­tää etu­kä­teen huo­mioi­ta, jos haluat ver­tail­la eri auto­kou­lu­jen kokonaishintoja.

Ajokortin hinta koostuu kahdesta osiosta - autokoulun kuluista sekä viranomaismaksuista

Kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon vaa­dit­ta­va vähim­mäi­so­pe­tus, joka tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osallistumista:

 • EAS-kou­lu­tus, 4 teoriatuntia
 • 10 ajo­tun­tia
 • Ris­ki­kou­lu­tus (yhteen­sä 4 teo­ria­tun­tia ja 4 ajotuntia)
 • Auton käyt­tö ensim­mäi­ses­sä ajokokeessa

Mini­mio­pe­tus­mää­rään sisäl­tyy siis yhteen­sä 8 teo­ria­tun­tia ja 14 ajo­tun­tia (10 ajo­tun­tia + 4 ris­ki­kou­lu­tuk­sen ajo­tun­tia) sekä auton käyt­tö ensim­mäi­ses­sä ajokokeessa.

Huo­mioi­ta­vaa | Yleen­sä auto­kou­luis­sa, tämä yllä lue­tel­tu mini­mio­pe­tus­mää­rä sisäl­tyy B-kurs­sei­hin, mut­ta aina kan­nat­taa var­mis­taa etu­kä­teen, että sisäl­tyy­kö Ris­ki­kou­lu­tus B-kurs­si­si hin­taan vai las­ku­te­taan­ko sii­tä erik­seen oma kurssihinta.

Ris­ki­kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy myös liuk­kaal­la-ajon osuus, joka voi­daan suo­rit­taa joko ajo­si­mu­laat­to­ris­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti autol­la, oikeal­la liuk­kaan­ajon ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la. Jos liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan autol­la, muis­ta tar­kis­taa, että sisäl­tyy­kö rata­mak­su kurs­si­si hin­taan VAI las­ku­te­taan­ko rata­mak­su sinul­ta erik­seen, kurs­si­hin­nan lisäksi.

(Rata­mak­sun hin­ta on noin 80€. Kai­kis­sa auto­kou­luis­sa ei ole mah­dol­li­suut­ta vaih­toeh­toi­ses­ti suo­rit­taa liuk­kaal­la-ajoa ajosimulaattorissa.)

Viran­omais­mak­sut ovat aina samat, suo­ri­tit auto­kou­lua mis­sä tahan­sa auto­kou­lus­sa tai esi­mer­kik­si opetusluvalla.

 • Ajo­kort­ti­lu­pa­ha­ke­mus 24-39€
 • Teo­ria­ko­keen tut­kin­to­mak­su 40 €
 • Ajo­ko­keen tut­kin­to­mak­su 99 €

Lisä­ku­lu­ja voi vie­lä aiheu­tua pas­si­ku­vis­ta, joi­ta tar­vi­taan kak­si (2) kap­pa­let­ta ajo­kort­ti­lu­pa­ha­ke­muk­sen liitteeksi.

Lisä­ku­lu­ja voi myös syn­tyä jos sinul­ta vaa­di­taan erik­seen lää­kä­rin­to­dis­tus­ta ajo­kort­ti­lu­paa varten.

Mahdolliset lisäkulut | Lisäopetuksen hinta autokoulussa

Oppi­mi­nen on yksi­löl­lis­tä ja kul­jet­ta­jan­tut­kin­toon vaa­dit­ta­va vähim­mäi­so­pe­tus ei vält­tä­mät­tä rii­tä ajo­ko­kees­sa vaa­dit­ta­vaan osaa­mi­sen tasoon, täs­tä syys­tä onkin erit­täin tär­ke­ää ennen kurs­sin aloi­tus­ta sel­vit­tää, mikä on mah­dol­li­sen lisä­ajo-ope­tuk­sen hinta:

Kuinka paljon yksi lisäajotunti maksaa? Kuinka paljon maksaa ajokokeen uusinta?

Joil­lain auto­kou­luil­la on lisä­ajo­tun­tei­hin eri­lai­sia paket­te­ja joi­den hin­ta vaihtelee.

(Ajo­tun­nin hin­ta voi vaih­del­la mm. kel­lon­ajan tai päi­vän mukaan. Lisä­ajo­tun­nit ensim­mäi­sen ajo­ko­keen jäl­keen voi­vat myös olla arvok­kaam­pia (kuin ennen ensim­mäis­tä ajo­koet­ta suo­ri­te­tut ajotunnit).)

Eli ajo­tun­nin yksik­kö­hin­ta kan­nat­taa aina etu­kä­teen tar­kis­taa auto­kou­lul­ta, jot­ta väl­tyt yllä­tyk­sil­tä myö­hem­mäs­sä vaiheessa.

Autokoulun kulut:

B-kurssin hinta 

Lisäajotuntien yksikköhinta 

Vinkkejä sekä muuta tärkeää huomioitavaa:

Vii­me aikoi­na olem­me saa­neet pal­jon yhtey­den­ot­to­ja liit­tyen ajo­tun­tien saatavuuteen.

Var­sin­kin jos haluat suo­rit­taa ajo­kor­tin tii­viil­lä aika­tau­lul­la, kan­nat­taa auto­kou­lus­ta etu­kä­teen kysyä ja tar­kis­taa, kuin­ka hyvin heil­lä on saa­ta­vis­sa ajo­tun­te­ja. Eli onko ajo­tun­neil­le ruuh­kaa ja usei­den viikkojen/kuukausien jonot, vai onko ajo­tun­neil­le aiko­ja rei­lus­ti saatavilla?

Jos ajo­tun­tien saa­ta­vuus on sinul­le tär­ke­ää, kan­nat­taa saa­ta­vuus siis ehdot­to­mas­ti etu­kä­teen tar­kis­taa (myös sen vuok­si, jot­ta väl­tyt yli­mää­räi­sil­tä kuluil­ta). Kurs­sien hin­nat ovat paket­ti­hin­to­ja, ja kurs­sin alus­sa las­ku­te­taan aloi­tus­mak­su, eli kurs­sin kes­key­tyes­sä sinul­le voi aiheu­tua suh­tees­sa enem­män kuluja.

 

 • Meil­lä kurs­seil­le ote­taan vain rajat­tu mää­rä asiak­kai­ta ker­ral­laan, jot­ta kai­kil­le var­mas­ti pys­ty­tään ajo­tun­te­ja tarjoamaan.

Jos ajo­tun­tien sekä kurs­sin suo­ri­tus venyy pit­käl­le ja ajo­tun­tien välei­hin tulee pit­kiä tau­ko­ja, hidas­taa tämä oppi­mis­ta­si ja täl­löin myös lisä­ajo­tun­te­ja tar­vi­taan hyvin toden­nä­köi­ses­ti suh­tees­sa enem­män, mikä tar­koit­taa tie­tys­ti myös sinul­le lisää kuluja.

“EAS-kou­lu­tus” tar­koit­taa ensim­mäis­ta ajo­kort­tia suo­rit­ta­van teo­ria­kou­lu­tus­ta. Kes­to 4 teoriatuntia.

Jos sinul­la on jo jokin aikai­sem­pi ajo­kort­ti ole­mas­sa, täl­löin EAS-kou­lu­tus­ta ei ole pak­ko suorittaa.

Kan­nat­taa etu­kä­teen sel­vit­tää, että sisäl­tyy­kö kurs­sii­si oppi­ma­te­ri­aa­lia (jos kyl­lä, niin mitä) vai täy­tyy­kö oppi­ma­te­ri­aa­liin ostaa erik­seen lisenssi?

 • Me esi­mer­kik­si tar­joam­me käyt­töö­si oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jos­sa voit opis­kel­la rau­has­sa teo­ri­aa säh­köi­ses­tä oppi­kir­jas­ta, teh­dä lisä­har­joit­te­lu­teh­tä­viä, taso­tes­te­jä sekä seu­ra­ta omaa edis­ty­mis­tä­si. Lisäk­si B-kurs­sei­hin sisäl­tyy val­miik­si teo­ria­ko­keen har­joi­tus­oh­jel­ma, jol­la voit har­joi­tel­la teo­ria­koet­ta, niin mon­ta ker­taa kuin haluat (jokai­sen suo­ri­tus­ker­ran jäl­keen näet, oli­si­ko teo­ria­koe ollut hyväk­syt­ty vai hylätty).
 • Nämä oppi­ma­te­ri­aa­lit sekä oppi­mi­sym­pä­ris­tö ovat sinul­la käy­tös­sä koko kurssin.

Ris­ki­kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy 4 teo­ria­tun­tia sekä 4 ajotuntia.

Ajo­tun­tien aiheet ovat taa­ja­ma-ajo, maan­tie­a­jo, liuk­kaal­la-ajo sekä pimeänajo.

Liuk­kaal­la-ajo voi­daan suo­rit­taa simu­laat­to­ris­sa tai ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la, oikeal­la autol­la. Kun liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan autol­la, oikeal­la ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la, aiheu­tuu täs­tä eril­li­nen rata­mak­su (nor­maa­lis­ti noin 80€). Kan­nat­taa­kin var­mis­taa, että sisäl­tyy­kö tämä rata­mak­su kurs­si­si hin­taan vai las­ku­te­taan­ko se sinul­ta erik­seen kurs­si­hin­nan lisäksi.

Kai­kis­sa auto­kou­luis­sa ei ole mah­dol­li­suut­ta vaih­toeh­toi­ses­ti suo­rit­taa liuk­kaal­la-ajoa ajosimulaattorissa.

 • Meil­lä Mei­lah­den Auto­kou­lus­sa Ris­ki­kou­lu­tus sisäl­tyy aina val­miik­si B-kurs­sien pakettihintoihin.
 • B-kurs­si | Pro -kurs­sis­sam­me liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan oikeal­la ajo­har­joit­te­lu­ra­dal­la, rata­mak­su sisäl­tyy kurs­sin pakettihintaan.

B-kurs­sin ajo­tun­neis­ta osa voi­daan suo­rit­taa ajo­si­mu­laat­to­ril­la ja osa autolla.

Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa pää­set har­joit­te­le­maan tur­val­li­ses­ti ja rau­has­sa mm. auton hal­lin­taa ja käsit­te­lyä, tutus­tu­maan auton hal­lin­ta­lait­tei­siin, koke­maan eri­lai­sia lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta (joi­ta oli­si haas­ta­va live­nä toteut­taa) sekä myös har­joit­te­le­maan teo­ri­aa, ihan käytännössä.

Ajo­si­mu­laat­to­ris­sa voit har­joi­tel­la tur­val­li­ses­ti, tehok­kaas­ti sekä myös ekologisesti.

 • Mei­lah­den Auto­kou­lus­sa käy­tös­sä ole­vat DRIVE! Ajo­si­mu­laat­to­rit ovat kehi­tet­ty yhteis­työs­sä Suo­men Auto­kou­lu­lii­ton kans­sa juu­ri suo­ma­lais­ta ajo-ope­tus­ta varten.

Myös jän­nit­tä­jäl­le lois­ta­va mah­dol­li­suus, on aloit­taa ajo­har­joit­te­lu ensin ajo­si­mu­laat­to­ris­sa! Pää­set tutus­tu­maan omas­sa tah­dis­sa­si auton hal­lin­ta­lait­tei­siin sekä kokei­le­maan auton hal­lin­taa sekä eri­lai­sia lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta, tur­val­li­ses­sa ympäristössä.

 • B-kurs­si | Simu­laat­to­ril­la tar­jo­taan täl­lä het­kel­lä huip­pu­kam­pan­ja­hin­taan 631 €!

Voit vali­ta kam­pan­ja­hin­tai­sen kurs­sin, vaik­ka sinul­la ei oli­si aiem­paa koke­mus­ta autol­la aja­mi­ses­ta - voit ostaa kurs­sii­si lisä­ajo­tun­te­ja juu­ri sen ver­ran, kun sinul­le itsel­le­si vain on tar­peen. Lisä­ajo­tun­tien mää­rää ei myös­kään tar­vit­se etu­kä­teen päät­tää (kos­ka lisä­ajo­tun­tien hin­ta on aina yhtä edul­li­nen 72 € / ajo­tun­ti), vaan lisä­ajo­tun­tien tar­pees­ta voit päät­tää ope­tuk­sen edetessä.

Miksi valita Meilahden Autokoulu?

Teo­riat hel­pos­ti etänä
Oppi­mi­sym­pä­ris­tö käytössäsi
Laa­du­kas­ta ope­tus­ta ja ammat­ti­tai­toi­set opettajat

Usei­ta toi­mi­pis­tei­tä ajotunneille
Ajo­tun­te­ja myös iltai­sin ja viikonloppuisin
Uudet ja tur­val­li­set autot 

Sel­keät ja läpi­nä­ky­vät hinnat
Ei yllät­ta­viä lisäkuluja
Osamaksumahdollisuus 

Kokemuksia Meilahden Autokoulusta

Bel­la C.AGoogle arvos­te­lut
Read More
Erin­omais­ta asia­kas­pal­ve­lua ja ajo-ope­tus­ta. Opet­ta­jat ammat­ti­tai­toi­sia ja kär­si­väl­li­siä. Säh­kö­pos­tei­hin myös vas­tat­tiin aina nopeas­ti ja asial­li­ses­ti. Las­ku­tuk­sen kans­sa ei ollut mitään ongel­maa myös­kään ja tosi hyvin näet mis­tä mak­sat. Ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­len tätä ajo­kou­lua uusil­le kuskeille! 
Kir­si Kouk­kuGoogle arvos­te­lut
Read More
Vain hyvää sanot­ta­vaa, opis­ke­lu sujui hyvin, aiko­ja simu­laat­to­riin ja ajo­tun­neil­le sai jous­ta­vas­ti, vies­tei­hin vas­tat­tiin nopeas­ti ja ajo-opet­ta­ja oli muka­va ja kärsivällinen 😊. 
David McClel­lanFace­book
Read More
Todel­la hyvin on men­nyt, ja asial­li­nen auto­kou­lu kai­kin­puo­lin. Ilmoit­tau­duin itse tuol­le simu­laat­to­ri­kurs­sil­le ja on vain hyvää sanot­ta­vaa 🌷 Saman­tien sain kaik­ki ajo­tun­nit varat­tua ja aloi­tet­tua (simu­laat­to­ria­jot ja nor­mia­jot). Asia­kas­pal­ve­lu vas­taa nopeas­ti ja ovat aut­ta­vai­sia. Vain posi­tii­vi­sia koke­muk­sia. Suo­sit­te­len kaikille👍 
Daniel RGoogle arvos­te­lut
Read More
Hyvä paik­ka. Sain ajo­kor­tin noin kah­des­sa kuukaudessa. 
Anna Nis­ka­nenGoogle arvos­te­lut
Read More
Asiat toi­mi­vat hyvin, vies­tei­hin vas­ta­taan nopeas­ti ja asiat voi hoi­taa netis­sä enim­mäk­seen, mitä itse aina arvos­tan. No, aja­mis­ta ei tie­ten­kään voi sen­tään hoi­taa, mut­ta onnek­si itsel­lä­ni oli erin­omai­nen ajo-opet­ta­ja. Pää­sin läpi ins­sis­tä­kin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, mikä ei ollut itsel­le­ni mikään itses­tään­sel­vyys, kos­ka aras­te­len autol­la aja­mis­ta todel­la pal­jon. Mut­ta, kuten todet­tua, opet­ta­ja oli sii­nä suu­rek­si avuk­si ei vain sik­si, että toki tie­tää, miten aje­taan, mut­ta oli lois­ta­val­la taval­la sekä kan­nus­ta­va että kehi­tys­koh­dat esiintuova. 
Marian­ne Lai­neGoogle arvos­te­lut
Read More
Todel­la ystä­väl­li­nen ja muka­va pal­ve­lu. Erin­omai­nen opettaja. 
Mic­hael Voo­laidFace­book
Read More
Suo­sit­te­len, auto­kou­lu kes­ti 1,5 kk. Tosi hyvä ajo-opettaja. 
Pre­vious
Next

B-KURSSIT | MANUAALILLA TAI AUTOMAATILLA

Olem­me rää­tä­löi­neet mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaat ope­tus­pa­ke­tit, jot­ta asiak­kaa­na väl­tyt yli­mää­räi­sil­tä ja yllät­tä­vil­tä lisä­ku­luil­ta. Lisäk­si, kos­ka olem­me saa­neet tar­jo­ta asiak­kail­lem­me auto­kou­lu­pal­ve­lui­ta jo 10-vuo­den ajan, tar­joam­me juh­lan kun­niak­si huip­pue­tu­ja kurssipaketteihimme.

Kurs­seis­tam­me löy­dät nel­jä eri­lais­ta vaih­toeh­toa B-kurs­si suo­rit­taa. Kurs­seis­ta voit vali­ta juu­ri sen vaih­toeh­don, joka sopii sinul­le itsel­le par­hai­ten. Kurs­se­ja alkaa jat­ku­vas­ti, joten voit aloit­taa kurs­sin heti tai vara­ta pai­kan jo etu­kä­teen myö­hem­min start­taa­val­ta kurs­sil­ta. Kaik­kiin kurs­sei­him­me voit halu­tes­sa­si ostaa lisä­ope­tus­ta, täs­tä syys­tä voit siis esi­mer­kik­si vali­ta huip­pu­hin­tai­sen simu­laat­to­ri­kurs­sin (631 €) ja ostaa tar­vit­taes­sa lisä­ajo­tun­te­ja kurs­siin juu­ri sen ver­ran, kuin sinul­le itsel­le on vain tarpeen.

Oma paik­ka kan­nat­taa heti vara­ta! Kat­so tääl­tä kaik­ki B-kurs­si­pa­ket­tim­me ja täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa ole­vat edut: