HAETAAN LIIKENNEOPETTAJAA!

OLETKO JUURI SINÄ ETSIMÄMME HENKILÖ?

Palkataan Liikenneopettaja!

Mahdollisuus Freelancer tai kokopäivätyöhön.

Toi­mim­me koko Uuden­maan alu­eel­la, joten voit itse vai­kut­taa alu­ee­seen, jol­la haluai­sit toi­mia. Pää­set myös itse raken­ta­maan päi­vä­si, jot­ta aika­tau­lut oli­si­vat sinul­le mah­dol­li­sim­man mie­lui­sat sekä myös tehokkaat.

Auto­kou­lum­me on yli 10-vuo­den ajan tar­jon­nut laa­du­kas­ta ja luo­tet­ta­vaa ope­tus­ta asiak­kail­le. Kai­paam­me kas­va­vaan jouk­koom­me posi­tii­vis­ta ja oma-aloit­teis­ta opettajaa. 

Edel­ly­te­tään lii­ken­neo­pet­ta­jan päte­vyys, työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan.

Asiak­kail­lem­me tar­joam­me B-luo­kan kurs­se­ja (manu­aa­lil­la ja automaatilla).

Kiin­nos­tuit­ko?!
👉  Ota yhteyt­tä ja kysy lisää, niin sovi­taan yksityiskohdista!

👉  Kan­nat­taa toi­mia nopeas­ti, kos­ka paik­ka täy­te­tään heti sopivan/sopivien hen­ki­löi­den löydyttyä.