RISKIKOULUTUS

Ris­ki­kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy 4h teo­riao­suus sekä 4h ajo-osuus.

Kou­lu­tuk­ses­ta ei aiheu­du mui­ta kulu­ja, kaik­ki paket­ti­vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken vaa­dit­ta­van ope­tuk­sen. Voit siis vali­ta pake­teis­ta min­kä vain itse haluat, kai­kis­ta vaih­toeh­dois­ta saa täy­sin saman todis­tuk­sen (ja tämän todis­tuk­sen kans­sa pää­set ajo­ko­kee­seen (jos ope­tus­lu­val­la ajo­kort­tia suoritat)).

Huom. Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ainoas­taan suomeksi.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tit­se omat tun­nuk­set kurs­si­si­vul­le­si ja ohjeet kurs­sin aloi­tus­ta varten!

Ris­ki­kou­lu­tus, Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus sekä Ris­kien­hal­lin­ta­kou­lu­tus tar­koit­ta­vat kaik­ki tätä yhtä ja samaa kurs­sia. Jos suo­ri­tat ajo­kort­tia ope­tus­lu­val­la, täl­löin Ris­ki­kou­lu­tus tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osallistumista.

Kurs­sin ajo­si­mu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan aina yhdel­lä suo­ri­tus­ker­ral­la ja ajo-osuus sovi­taan suo­raan opet­ta­jan kans­sa erik­seen. Teo­riat suo­ri­tat hel­pos­ti etä­nä, vaik­ka koti­soh­val­ta käsin.

RISKIKOULUTUS
KAMPANJA 199€

RISKIKOULUTUS
SIMULAATTORILLA 239€

RISKIKOULUTUS
AUTOLLA 449€

HUOMIO!

Ris­ki­kou­lu­tuk­sen teo­riao­suus (4h) suo­ri­te­taan etä­nä verk­ko­tun­tei­na ja ajo­si­mu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan Mei­lah­des­sa, simulaattoritilassa. 

Simu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan aina yhdel­lä suorituskerralla.

Simu­laat­to­ri­ti­lan osoi­te: Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18 (sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kulmasta).

Ris­ki­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan. Jos haluat suo­rit­taa kurs­sin auto­maa­til­la, niin muis­ta ilmoit­tau­tues­sa kir­joit­taa täs­tä tie­to “Lisä­tie­dot” ‑koh­taan.

Ajo­tun­nil­le voit vali­ta sinul­le mie­lui­san toi­mi­pis­teen (auto­maa­til­la ajo­tun­nit jär­jes­te­tään Mei­lah­den toi­mi­pis­tees­sä). Koko­nai­suu­des­saan kurs­si tulee suo­rit­taa kuu­kau­den sisäl­lä kurs­sin aloituksesta.