RISKIKOULUTUS

Riskientunnistamiskoulutukseen sisältyy yhteensä 4 teoriatuntia sekä 4 ajotuntia

Riskikoulutus helposti ja nopeasti

Suo­ri­tat­ko ajo­kort­tia opetusluvalla?

Ris­ki­kou­lu­tus, Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus sekä Ris­kien­hal­lin­ta­kou­lu­tus tar­koit­ta­vat kaik­ki tätä yhtä ja samaa kurssia.

Jos suo­ri­tat ajo­kort­tia ope­tus­lu­val­la, tulee Ris­ki­kou­lu­tus suo­rit­taa ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta. Ris­ki­kou­lu­tuk­sen voit suo­rit­taa heti sii­nä vai­hees­sa, kun olet aja­nut vähin­tään noin 10 ajo­tun­tia oman ope­tus­lu­pao­pet­ta­ja­si kanssa.

Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ainoas­taan suomeksi.

Voit vali­ta alla ole­vis­ta kurs­si­pa­ke­teis­ta min­kä vain itse haluat - kai­kis­ta vaih­toeh­dois­ta saat täy­sin saman todis­tuk­sen (ja tämän todis­tuk­sen tar­vit­set mukaa­si ajokokeeseen). 

Kurs­sin suo­ri­tuk­sen voit aloit­taa ver­kos­sa vaik­ka heti!

Aiko­ja ajo­tun­neil­le on hyvin saa­ta­vil­la, eli tar­vit­taes­sa saat kurs­sin suo­ri­tet­tua hyvin­kin nopeasti!

Auto­kou­lul­lam­me on käy­tös­sä ensim­mäi­si­nä Suo­mes­sa upo­uu­det Tens­tar -ajo­si­mu­laat­to­rit, jot­ka ovat 3-suun­tai­sel­la lii­kea­lus­tal­la varus­tet­tu­ja! Lii­kea­lus­tan ansios­ta ajo­si­mu­laat­to­ri tar­jo­aa rea­lis­ti­sen koke­muk­sen ja vah­van tun­tu­man aja­mi­seen. Ilmoit­tau­du kurs­sil­le heti ja tule testaamaan! 

RISKIKOULUTUS 

(KAMPANJA)
199 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK)
 • Ajo­tun­nit 0,5h (manu­aa­lil­la tai automaatilla) 
 • Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 3,5h
  (sis. pimeän­ajon sekä liukkaalla-ajon) 
HUIPPUHINTA 

RISKIKOULUTUS 

(SIMULAATTORILLA)
251 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK)
 • Ajo­tun­nit 1h (manu­aa­lil­la tai automaatilla) 
 • Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 3h
  (sis. pimeän­ajon sekä liukkaalla-ajon) 

RISKIKOULUTUS 

(AUTOLLA)
449 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK)
 • Ajo­tun­nit 3h (manu­aa­lil­la tai auto­maa­til­la)
  liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan oikeal­la ajoradalla 
 • Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 1h
  (sis. pimeänajon) 

Ilmoittautuminen ja peruutusohjeet 

Huo­mioit­han, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tus­oh­jeet ja -ehdot löy­dät täältä. 

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se sekä tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si. Ohjeet kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta var­ten löy­dät omal­ta kurs­si­si­vul­ta­si. Koko­nai­suu­des­saan kurs­si tulee suo­rit­taa kuu­kau­den (1kk) sisäl­lä kurs­sin aloituksesta. 

Ilmoittautuminen ja todistus 

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se, sekä tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si. Kurs­sin suo­ri­tus­oh­jeen löy­dät kurs­si­si­vusi etusi­vul­ta. Kun kurs­si on ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti suo­ri­tet­tu, saat tulos­tet­tua todis­tuk­sen itsel­le­si, suo­raan omal­ta kurs­si­si­vul­ta­si. Muis­tat­han tulos­taa todis­tuk­sen hyvis­sä ajoin ennen ajokoettasi! 

Verkkotunnit helposti etänä - Ajotunneille joustavasti aikoja 

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-Pe klo 9–21 ja La klo 10–14). Ajat ajo­tun­neil­le voit vara­ta heti ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen. Paket­ti­hin­nat sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken vaa­dit­ta­van opetuksen. 

Riskikoulutus manuaalilla tai automaatilla

Ris­ki­kou­lu­tuk­sen teo­riao­suus (4h) suo­ri­te­taan etä­nä verk­ko­tun­tei­na ja ajo­si­mu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan Mei­lah­des­sa, simu­laat­to­ri­ti­las­sa (simu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan aina yhdel­lä suo­ri­tus­ker­ral­la). Ajo­tun­nil­le voit toi­mi­pis­teen itse valita.

Simu­laat­to­ri­ti­lan osoi­te: Paciuk­sen­kaa­ri 14 LT 4, 00270 Hel­sin­ki (toi­mis­toa vas­ta­pää­tä, tien toi­sel­la puolella).

Ris­ki­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan. Jos haluat suo­rit­taa kurs­sin auto­maa­til­la, niin muis­ta ilmoit­tau­tues­sa kir­joit­taa täs­tä tie­to “Lisä­tie­dot” ‑koh­taan.

Koko­nai­suu­des­saan kurs­si tulee suo­rit­taa kuu­kau­den (1kk) sisäl­lä kurs­sin aloituksesta.

Onko sinul­la ajo­kort­ti? Jos sinul­la on jo ajo­kort­ti, mut­ta aiem­mat jat­ko­vai­heet ovat jää­neet suo­rit­ta­mat­ta - täl­löin sinun tulee suo­rit­taa Ris­ki­kou­lu­tus, joka kor­vaa aiem­mat jatkovaiheet.

Kaipaatko lisäajo-opetusta?

Jos haluat hyö­dyn­tää ajo-opet­ta­jiem­me ammat­ti­tai­toa useam­mal­la ajo­tun­nil­la, ope­tus­lu­pa-ajo­tun­tie­si lisäk­si, kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti vil­kais­ta myös B-kurssipakettimme.

B-kurs­si | Simu­laat­to­ril­la kam­pan­ja­hin­taan 631 €, paket­tiin sisäl­tyy myös val­mii­na Ris­ki­kou­lu­tuk­sen osuus.

Opet­ta­jil­lam­me on kym­me­nien vuo­sien koke­mus ajo-opet­ta­ji­na toi­mi­ses­ta.
Lisäk­si he osaa­vat antaa hyviä vink­ke­jä, että mitä juu­ri sinun kan­nat­tai­si vie­lä esi­mer­kik­si eri­tyi­ses­ti har­joi­tel­la, ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta ja min­kä­lai­siin asioi­hin ajo­ko­kees­sa kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti kiin­nit­tää huomiota.

Kysy Botilta

Jos et löy­dä vas­taus­ta kysy­myk­see­si, jätä kysy­myk­se­si meil­le hel­pos­ti vies­til­lä botin kaut­ta - saat vas­tauk­sen pian sähköpostiisi.