RISKIKOULUTUS

RISKIKOULUTUS

Ris­ki­kou­lu­tus / Riskientunnistamiskoulutus:

Kurs­siin sisäl­tyy 4h teo­riao­suus sekä 4h ajo-osuus.

Kou­lu­tuk­ses­ta ei aiheu­du mui­ta kulu­ja, kaik­ki paket­ti­vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken vaa­dit­ta­van ope­tuk­sen. Voit siis vali­ta pake­teis­ta min­kä vain itse haluat, kai­kis­ta vaih­toeh­dois­ta saa täy­sin saman todistuksen.

Huom. Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ainoas­taan suomeksi.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat säh­kö­pos­tit­se omat tun­nuk­set kurs­si­si­vul­le­si ja ohjeet kurs­sin aloi­tus­ta var­ten! Muis­ta aloit­taa verk­ko­tun­tien suo­ri­tus kurs­sin aloi­tus­vii­kol­la (koko­nai­suu­des­saan kurs­si tulee suo­rit­taa kuu­kau­den sisäl­lä aloituksesta).

RISKIKOULUTUS
KAMPANJA 199 €

RISKIKOULUTUS
KAMPANJA 199 €

RISKIKOULUTUS
SIMULAATTORILLA 239 €

RISKIKOULUTUS
SIMULAATTORILLA 239 €

RISKIKOULUTUS
AUTOLLA 449 €

RISKIKOULUTUS
AUTOLLA 449 €

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-To klo 8–22, Pe-La klo 8–16). Ajat ajo­tun­neil­le vara­taan erik­seen asia­kas­pal­ve­lun kaut­ta (ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen). Muis­ta ilmoit­tau­tua sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la verk­ko­tun­tien suo­ri­tuk­sen haluat aloittaa.

HUOM.

Ris­ki­kou­lu­tuk­sen teo­riao­suus (4h) suo­ri­te­taan etä­nä verk­ko­tun­tei­na ja ajo­si­mu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan Mei­lah­des­sa. Simu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan aina yhdel­lä suo­ri­tus­ker­ral­la. Simu­laat­to­ri­ti­la osoit­tees­sa: Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18 (sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kulmasta).

Ajo­tun­nil­le voit vali­ta sinul­le mie­lui­san toi­mi­pis­teen (auto­maa­til­la ajo­tun­nit jär­jes­te­tään Mei­lah­den toimipisteessä).

Ris­ki­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan. Jos haluat suo­rit­taa kurs­sin auto­maa­til­la, niin muis­ta ilmoit­tau­tues­sa kir­joit­taa täs­tä tie­to “Lisä­tie­dot” ‑koh­taan.

Varaam­me oikeu­den hin­nas­ton muutoksiin.

Kysyt­tä­vää? Kysy Botilta!