RISKIKOULUTUS

Riskientunnistamiskoulutukseen sisältyy yhteensä 4 teoriatuntia sekä 4 ajotuntia

Suoritatko ajokorttia opetusluvalla?

Ris­ki­kou­lu­tus, Ris­kien­tun­nis­ta­mis­kou­lu­tus sekä Ris­kien­hal­lin­ta­kou­lu­tus tar­koit­ta­vat kaik­ki tätä yhtä ja samaa kurssia.

Jos suo­ri­tat ajo­kort­tia ope­tus­lu­val­la, tulee Ris­ki­kou­lu­tus suo­rit­taa ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta. (Jos sinul­la on jo ajo­kort­ti, mut­ta aiem­mat jat­ko­vai­heet ovat jää­neet suo­rit­ta­mat­ta - täl­löin sinun tulee suo­rit­taa Ris­ki­kou­lu­tus, joka kor­vaa aiem­mat jat­ko­vai­heet.)
Kurs­se­ja jär­jes­te­tään ainoas­taan suomeksi.

Aiko­ja ajo­tun­neil­le on hyvin saa­ta­vil­la, eli tar­vit­taes­sa saat kurs­sin suo­ri­tet­tua hyvin­kin nopeasti!

OPETUSLUPALAINEN | Mil­loin Ris­ki­kou­luk­sen voi suo­rit­taa?
Ris­ki­kou­lu­tus tulee olla suo­ri­tet­tu­na ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta.
Ris­ki­kou­lu­tuk­sen voit suo­rit­taa heti sii­nä vai­hees­sa, kun olet aja­nut vähin­tään noin 10 ajo­tun­tia oman ope­tus­lu­pao­pet­ta­ja­si kanssa.

Riskikoulutus helposti, nopeasti ja edullisesti 

Voit vali­ta kurs­si­pa­ke­teis­ta min­kä vain itse haluat - kai­kis­ta vaih­toeh­dois­ta saat täy­sin saman todis­tuk­sen (ja tämän todis­tuk­sen tar­vit­set mukaa­si ajo­ko­kee­seen). Kurs­sin suo­ri­tuk­sen voit aloit­taa ver­kos­sa vaik­ka heti! 

RISKIKOULUTUS 

(KAMPANJA)
199 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK)
 • Ajo­tun­nit 0,5h (manu­aa­lil­la tai automaatilla) 
 • Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 3,5h
  (sis. pimeän­ajon sekä liukkaalla-ajon) 
HUIPPUHINTA 

RISKIKOULUTUS 

(SIMULAATTORILLA)
251 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK)
 • Ajo­tun­nit 1h (manu­aa­lil­la tai automaatilla) 
 • Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 3h
  (sis. pimeän­ajon sekä liukkaalla-ajon) 

RISKIKOULUTUS 

(AUTOLLA)
449 € 
 • 4 verk­ko­teo­ria­tun­tia (RTK)
 • Ajo­tun­nit 3h (manu­aa­lil­la tai auto­maa­til­la)
  liuk­kaal­la-ajo suo­ri­te­taan oikeal­la ajoradalla 
 • Ajo­si­mu­laat­to­ri­tun­nit 1h
  (sis. pimeänajon) 

Kurs­se­ja alkaa jat­ku­vas­ti, ilmoit­tau­du sen vii­kon kurs­sil­le, jol­la haluat verk­ko­tun­tien suo­rit­ta­mi­sen aloit­taa. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin, mis­tä löy­dät ohjeet kurs­sin aloi­tus­ta varten. 

Ilmoittautuminen ja todistus 

Ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tit­se, vies­tis­tä löy­dät tun­nuk­set omal­le kurs­si­si­vul­le­si sekä ohjeet kurs­sin aloit­ta­mis­ta var­ten. Kun kurs­si on ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti suo­ri­tet­tu, saat tulos­tet­tua todis­tuk­sen itsel­le­si, suo­raan omal­ta kurs­si­si­vul­ta­si. Muis­tat­han tulos­taa todis­tuk­sen hyvis­sä ajoin ennen ajokoettasi! 

Verkkotunnit helposti etänä - Ajotunneille joustavasti aikoja 

Verk­ko­tun­te­ja voit suo­rit­taa mil­loin vain val­vo­mon aukio­loai­koi­na (Ma-To klo 8–22, Pe-La klo 8–16). Ajan ajo­si­mu­laat­to­riin sekä ajo­tun­nil­le voit vara­ta ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen asia­kas­pal­ve­lun kaut­ta. (Ajo­si­mu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan aina yhdel­lä suorituskerralla.)
Ajo­tun­te­ja on hyvin tar­jol­la, eli kurs­sin voi hyvin­kin­no­peas­ti suorittaa! 

Ylivoimaisesti parhaimmat hinnat ja selkeät kurssipaketit 

Kou­lu­tuk­ses­ta ei aiheu­du mui­ta kulu­ja, vaan kaik­ki paket­ti­vaih­toeh­dot sisäl­tä­vät val­miik­si kai­ken vaa­dit­ta­van ope­tuk­sen. Voit siis vali­ta pake­teis­ta min­kä vain itse haluat - kai­kis­ta vaih­toeh­dois­ta saat täy­sin saman todis­tuk­sen (ja tämän todis­tuk­sen tar­vit­set mukaa­si ajokokeeseen). 

HUOMIO!

Ris­ki­kou­lu­tuk­sen teo­riao­suus (4h) suo­ri­te­taan etä­nä verk­ko­tun­tei­na ja ajo­si­mu­laat­to­rio­suus suo­ri­te­taan Mei­lah­des­sa, simu­laat­to­ri­ti­las­sa (yhdel­lä suo­ri­tus­ker­ral­la). Ajo­tun­nil­le voit toi­mi­pis­teen itse valita.

Simu­laat­to­ri­ti­lan osoi­te: Paciuk­sen­kaa­ri 8 B 18 (sisään­käyn­ti ulko­kaut­ta Paciuk­sen­kaa­ren ja Maa­ku­jan kul­mas­ta (ei rap­pu­käy­tä­vän kautta)).

Ris­ki­kou­lu­tus on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti auto­maat­ti­vaih­tei­sel­la autol­la samaan hin­taan. Jos haluat suo­rit­taa kurs­sin auto­maa­til­la, niin muis­ta ilmoit­tau­tues­sa kir­joit­taa täs­tä tie­to “Lisä­tie­dot” ‑koh­taan.

Koko­nai­suu­des­saan kurs­si tulee suo­rit­taa kuu­kau­den sisäl­lä kurs­sin aloituksesta.

Kaipaatko lisäajo-opetusta?

Jos haluat hyö­dyn­tää ajo-opet­ta­jiem­me ammat­ti­tai­toa useam­mal­la ajo­tun­nil­la, ope­tus­lu­pa-ajo­tun­tie­si lisäk­si, kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti vil­kais­ta myös B-kurssipakettimme.

B-kurs­si | Simu­laat­to­ril­la kam­pan­ja­hin­taan 631 €, paket­tiin sisäl­tyy myös val­mii­na Ris­ki­kou­lu­tuk­sen osuus.

Opet­ta­jil­lam­me on kym­me­nien vuo­sien koke­mus ajo-opet­ta­ji­na toi­mi­ses­ta.
Lisäk­si he osaa­vat antaa hyviä vink­ke­jä, että mitä juu­ri sinun kan­nat­tai­si vie­lä esi­mer­kik­si eri­tyi­ses­ti har­joi­tel­la, ennen ajo­ko­kee­seen osal­lis­tu­mis­ta ja min­kä­lai­siin asioi­hin ajo­ko­kees­sa kan­nat­taa eri­tyi­ses­ti kiin­nit­tää huomiota.

KYSY BOTILTA

Botis­ta löy­dät vas­tauk­set ylei­sim­min kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin. Jos et löy­dä vas­taus­ta kysy­myk­see­si, voit botin kaut­ta hel­pos­ti lähet­tää kysy­myk­se­si suo­raan meil­le - ja saat nopeas­ti vas­tauk­sen sähköpostiin.